Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö tieliikenteen automaation edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö tieliikenteen automaation edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12724/2021-LVM-98

Vastausaika päättyy: 17.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuistiosta.

Valmistelu koskee Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutoksen sallimia kansallisia säännöksiä, joiden avulla mahdollistetaan automaattisten ajoneuvojen käyttö yleisillä teillä siten, että perinteinen kuljettajavaatimus voidaan täyttää automaattisella ajojärjestelmällä.

Nykytilassa EU:ssa tyyppihyväksyttyä automaattista ajoneuvoa voi käyttää Suomessa yleisillä teillä, mutta ajoneuvolla on edelleen oltava kuljettaja, joka vastaa ajoneuvon liikkumisesta tiellä. Ehdotuksilla mahdollistetaan se, että ajoneuvon dynaamisesta hallinnasta vastaa automaattinen ajojärjestelmä, joko koko ajoneuvon kulkemalla matkalla tai osalla siitä. Keskeistä on vuosisataisen yksittäiseen henkilöön (kuljettajaan) kohdistuvan seuraamusjärjestelmän muutos siten, että jatkossa seuraamukset kohdistuvat automaattisen ajojärjestelmän taustalla olevaan organisaatioon.
Tausta
Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hallitus edistää liikenne- ja logistiikka-alan digitalisaatiota ja automatisaatiota, uudenlaisten liiketoimintamallien syntymistä ja hyödyntämistä sekä liikennejärjestelmän tehokkuutta. Hallitusohjelmalla edistetään myös itseohjautuvien ajoneuvojen turvallista käyttöönottoa.
Tavoitteet
Arviomuistio tähtää hallituksen esitykseen, jolla hallitusohjelman kirjauksia toteutetaan tieliikenteen osalta siten, että varmistetaan liikenneturvallisuuden säilyminen hyvällä tasolla. Arviomuistio sisältää alustavien ehdotusten päälinjaukset. Lausuntokierroksella saadun palautteen avulla jatketaan valmistelua tavoitteena hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle mahdollisesti syyskaudella 2025.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM032:00/2021 - Hankeikkuna: Tieliikenteen automaation sääntelyhanke

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM059:00/2019 - Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.5.2024 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa arviomuistiosta.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat Kirsi Miettinen (029 534 2570, kirsi.miettinen@gov.fi) ja Atte Riihelä (029 534 2181, atte.riihela@gov.fi).
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahola Transport    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
Autotuojat ja –teollisuus    
CGI Suomi    
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus    
DB Schenker    
DNA    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etlatieto    
Finnish Information Security Cluster    
Fintraffic    
Flou    
Forum Virium    
Haminan kaupunki    
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Institut for Information Technology HIIT    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
ITS Finland    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Meri-Lapin joukkoliikenne    
Metropolia    
Metsä Group    
Metsäteho    
Metsäteollisuus    
Mikkelin kaupunki    
Naantalin kaupunki    
Neste    
Nurminen Logistics    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oy Matkahuolto Ab    
Paikallisliikenneliitto    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
Ramboll    
Rauman kaupunki    
Remoted    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitowise    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland    
THL    
Tieke    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom    
Tietosuojavaltuutettu    
Tornion kaupunki    
Traficon    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Ulkoministeriö    
Unikie    
UPM Kymmene    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionvarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vedia    
VR Group    
Väylävirasto    
Yleinen Toimialaliitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tieliikenne

tieliikenneturvallisuus

tieliikenteen automaatio