Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

Begäran om utlåtande om grunderna för planen för småbarnspedagogik

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-4707-2021

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utbildningsstyrelsen begär utlåtande om utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik 

Riksdagen förutsatte 2018 när den godkände lagen om småbarnspedagogik att statsrådet bereder en proposition om det stöd som erbjuds inom småbarnspedagogiken som en täckande helhet. Regeringen lämnade 27.9.2021 en proposition där lagen för första gången skulle inkludera barnets rätt till stöd i tre steg, genomförandet av stödet och bedömningen av stödbehovet, stödformerna och stödtjänsterna. Avsikten är att ändringarna i lagen om småbarnspedagogik ska träda i kraft 1.8.2022. 

Utbildningsstyrelsen har i uppdrag att åren 2021–2022 revidera grunderna för planen för småbarnspedagogik så att de motsvarar ändringarna som kommer att träda i kraft i lagen om småbarnspedagogik 540/2018. Grunderna ska träda i kraft i början av år 2022. Utarbetandet av grunderna har påbörjats i förtid i förhållande till beredningen för att anordnarna och serviceproducenterna av småbarnspedagogik ska ha tillräckligt med tid för att före 1.8.2022 göra upp en lokal plan för småbarnspedagogik och fatta beslut om andra åtgärder som berör stödet. Anordnarna av småbarnspedagogik ska ta i bruk de egna reviderade planerna inom augusti 2022. 
Bakgrund
I revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik har man även beaktat respons och ändringsbehov som har framkommit i anslutning till grunderna under åren 2019–2021. Under beredningen har man hört olika sakkunniga, intressegrupper och forskare. I beredningsarbetet har man beaktat synpunkter som lyfts fram vid höranden, annan information som fåtts samt forskning. Teamet för småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen har ansvarat för själva beredningen, men även andra sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen har konsulterats.

Utbildningsstyrelsen har på förhand informerat sina nätverk och deltagarna i hörandet om tidpunkten för utlåtandet. Om yttrandemöjligheten publiceras även en webbnyhet. Grunderna färdigställs utgående från responsen i utlåtandena. 
Målsättningar
Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till reviderade grunder för planen för småbarnspedagogik. Utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik publiceras den 11.11.2021 på finska och svenska i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden begärs mellan 11.11 och 25.11.2021. Alla intresserade har möjlighet att ge ett utlåtande. Begäran om utlåtande riktas också direkt till kommuner, högskolor och sakkunnigorganisationer för att få tillräckligt heltäckande respons. 

Utlåtanden begärs särskilt om kapitel 5 i grunderna, Stöd i småbarnspedagogiken. Remissinstanserna har också möjlighet att föra fram allmänna synpunkter och utvecklingsförslag. För att det ska vara lättare att ge ett utlåtande är förändringarna markerade med röd färg. Av utkastet framgår också vilka delar som ska strykas.
Länkar:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteiden-paivitys-2021-2022 - Tälle verkkosivulle päivitetään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitykseen liittyvää tietoa, ohjeistusta ja materiaaleja.

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/revideringen-av-grunderna-planen-smabarnspedagogik-2021 - Information och material i anknytning till revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik uppdateras på den här webbsidan.

Bilagor:

HE_148+2021.pdf - HE 148/2021 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

RP_148+2021.pdf - RP 148/2021 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet_lausuntoluonnos_2022.pdf - Varhaiskasvatussunnitelman perusteiden luonnos lausunnon antamista varten.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik_utkast_2022.pdf - Utkast till grunderna för planen för småbarnspedagogik som underlag för utlåtandet.

Tidtabell

Vi ber om att få ert utlåtande senast 25.11.2021 klockan 16.15. Vi går igenom utlåtandena med snabb tidtabell. Målet är att grunderna för planen för småbarnspedagogik ska kunna färdigställas i februari 2022. 

Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden begärs särskilt om kapitel 5 i grunderna, Stöd i småbarnspedagogiken. Remissinstanserna har också möjlighet att föra fram allmänna synpunkter och utvecklingsförslag. För att det ska vara lättare att ge ett utlåtande är förändringarna markerade med röd färg. Av utkastet framgår också vilka delar som ska strykas.

Beakta följande när du ger ett utlåtande
  • Vi önskar att responsen och iakttagelserna är möjligast koncisa.
  • Det går bra att göra anteckningarna med franska streck. 
  • Vi ber om att få så konkreta utvecklingsförslag som möjligt.  
Beredare
Mera information om utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik ges av:
  • Undervisningsrådet Charlotta Rehn, charlotta.rehn (a) oph.fi
  • Undervisningsrådet Kati Costiander, kati.costiander (a) oph.fi (på finska)
  • Undervisningsrådet Heidi Sairanen, heidi.sairanen (a) oph.fi (på finska)
Sändlista:
Alavuden kaupunki    
Esbo stad    
Espoon kaupunki    
Folkhälsan    
Förbundet Hem och skola i Finland rf.    
Hangö stad    
Helsingfors universitet    
Iin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)    
Kaarinan kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Korsholms kommun    
Larsmo kommun    
Lieksan kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ ry)    
Pargas stad    
Pedersöre kommun    
Porvoon kaupunki    
Ranuan kunta    
Sibbo kommun    
Staden Jakobstad    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Touhula-päiväkodit    
VALTERI - Skilla    
VALTERI – Skilla    
Vantaan kaupunki    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL)    
Vasa stad    
Åbo Akademi    
Ämnesord

varhaiskasvatus

perhepäivähoito

avoin varhaiskasvatustoiminta

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

päiväkoti

pedagogiikka

varhaiskasvatuksessa annettava tuki

kolmiportainen tuki