Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 / lausuntokierros

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 / lausuntokierros

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13947/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Uuden iäkkäitä ihmisiä koskevan laatusuosituksen laatiminen on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen kokonaisuutta. Suositusten taustaksi koottiin sekä asiantuntijoiden näkemysten että tutkimustiedon perusteella tausta- ja tilastotietoa sekä aihealueittain hyviä käytäntöjä, joilla voidaan tukea suositusten toimeenpanoa. Ehdotettu laatusuositus vuosille 2020–2023 painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, teknologian käyttöönottoa, vapaaehtoistoiminnan edistämistä, asumisen ja liikkumisympäristöjen merkitystä sekä iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä tekijöitä. Laatusuosituksen toimeenpanon seurannan indikaattoreita koottiin liitteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja esittämään 26.6.2020 mennessä näkemyksensä luonnoksesta laatusuositukseksi iäkkäiden hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden palvelujen laatusuositukset vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. Tänä vuonna annettava laatusuositus korvaa aiemmat. Uuden suosituksen on valmistellut iäkkäiden palvelujen uudistamistyöryhmän laatusuositusjaosto ja työryhmä hyväksyi sen omalta osaltaan.
Tavoitteet
Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Laatusuosituksen teema-alueet on pyritty valitsemaan siten, että suosituksen mukaisilla toimenpiteillä voitaisiin mahdollisimman hyvin varautua ikääntyvän yhteiskunnan ja sen jäsenten tarpeisiin. Teema-alueet ovat myös yhteneväiset parhaillaan valmisteltavan pitkän aikavälin poikkihallinnollisen ikäohjelman kanssa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 4.–26.6.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/13947/2020. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, etunimi.sukunimi@stm.fi, puh. 02951 63549
Jakelu:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi Care Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Gerontologian tutkimuskeskus GEREC    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keuruun kaupunki    
Kolarin kunta    
Kotkan kaupunki    
Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehiläinen    
Mielenterveyden Keskusliitto    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SALVA ry    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Senioriliike    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ikääntyneet

henkilöstö

ikääntyminen

laatu

palvelut

palvelurakenne

asumispalvelut

vanhusten palvelut

vanhustenhuolto

åldrande

äldre

personal

kvalitet

service

servicestruktur

boendeservice

tjänster för äldre

äldreomsorg