Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22688/2022

Vastausaika on päättynyt: 7.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne seuraavasta asetusluonnoksesta:
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
 
Tausta
Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus arvosanan korottamisesta. Jos henkilö korottaisi tutkintotodistukseen merkittyä arvosanaa, koulutuksen järjestäjän tulisi antaa korotuksesta todistus suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksesta tulisi ilmetä 14 §:n 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu sekä uudelleen laskettu keskiarvo.

Lisäksi 14 §:n 1 momentin sanamuotoa täsmennettäisiin.

Muutos tulisi voimaan 1.1.2023.
Tavoitteet
Ehdotetun muutoksen tavoitteena on, että tutkintotodistukseen merkittyjen arvosanojen korottaminen voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa, jos ammattikorkeakoulut näin päättävät.
Linkit
Liitteet:

Asetusluonnos.pdf - Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Utkast till förordning.pdf - Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Luonnos perustelumuistioksi_14 §.pdf - Luonnos perustelumuistioksi

Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 7.10.2022.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi).
Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/22688/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/22688/2022.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Hallitussihteeri Maria Soininen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi,  puh. 0295 330 220
Jakelu:
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Yrkeshögskolan Arcada    
Asiasanat

ammattikorkeakoulu

ammatillinen koulutus, todistukset

opiskelijavalinta