Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22688/2022

Vastausaika on päättynyt: 7.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning
 
Bakgrund
Till 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning fogas ett nytt 5 mom. där det föreskrivs om utbildningsanordnarens skyldighet att utfärda ett intyg över höjningen av vitsordet. Om en person höjer ett vitsord i examensbetyget, ska utbildningsanordnaren utfärda ett betyg över höjningen av de avlagda examensdelarna. Av betyget ska det framgå vilket vitsord som har höjts samt det omräknade medeltalet.

Dessutom preciseras ordalydelsen i 14 § 1 mom.

Ändringen skulle träda i kraft 1.1.2023.
Målsättningar
Syftet med den föreslagna ändringen är att höjningen av de vitsord som antecknats i examensbetyget ska kunna beaktas i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning, om yrkeshögskolorna beslutar så.
Länkar:
Bilagor:

Asetusluonnos.pdf - Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Utkast till förordning.pdf - Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Luonnos perustelumuistioksi_14 §.pdf - Luonnos perustelumuistioksi

Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkasten till förordningen. Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 7 oktober 2022.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. 

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (registratorskontoret.ukm@gov.fi ). Vi ber er använda diarienumret VN/22688/2022 som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/22688/2022 i VAHVA.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Information ges av:
Regeringssekreterare Maria Soininen, undervisnings- och kulturministeriet
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi,  tfn. 0295 330 220
Sändlista:
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Yrkeshögskolan Arcada    
Ämnesord

ammattikorkeakoulu

ammatillinen koulutus, todistukset

opiskelijavalinta