Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus

Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16188/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntojanne luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosiksi 2023 - 2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta.
 
Luonnos CAP-suunnitelmaksi sisältää maatalouden suorien tukien toimet ja sektoritoimet, joita rahoitetaan maataloustukirahastosta sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet, joita rahoitetaan maaseuturahastosta annettavan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti. Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet eivät ole osa tätä luonnosta, sillä Ahvenanmaan hallintoviranomainen järjestää niistä oman lausuntokierroksen syksyllä 2021.

CAP-suunnitelman luonnos on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lausuntokierroksen avulla laajennetaan sidosryhmien mahdollisuutta osallistua CAP-suunnitelman valmisteluun.

 
Tausta
Suunnitelmaluonnokseen sisältyvät suorien tukien toimet, sektoritoimet ja maaseudun kehittämisen toimenpiteet on valmisteltu useissa työryhmissä ja työpajoissa vuosien 2018 - 2021 aikana. Valmisteluryhmien kokoonpanoihin voi tutustua maa- ja metsätalousministeriön CAP27-sivustolla: https://mmm.fi/cap27. CAP-suunnitelman liitteenä on kuvaus sidosryhmien osallistamisesta.
 
Suunnitelmaluonnoksessa on otettu huomioon alueelliset ja paikalliset maaseudun kehittämistarpeet. Alueellisen ja paikallisen kehittämisen suunnitelmia ja strategioita valmistellaan edelleen.
 
Osana CAP-suunnitelman valmistelua on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa suunnitelmaluonnokseen liittyvästä ympäristöselostuksesta, joka on CAP-suunnitelman liite I.

Määrällinen arvio CAP-suunnitelman merkittävistä ympäristövaikutuksista
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa vaikuttavuusarvion CAP-suunnitelman ympäristökunnianhimon ja päästövähennysten määrällisistä vaikutuksista. Arvio on määrä julkaista elokuun aikana. Arviossa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Vaikuttavuusarvion tietoja voi käyttää lausuntojen tausta-aineistona. Arvion julkaisemisesta tiedotetaan erikseen.

 
Tavoitteet
CAP-suunnitelman sisältöä kehitetään edelleen lausuntokierroksen perusteella. Luonnos on laadittu EU-asetusluonnosten perusteella. Suunnitelma-asiakirjan esitystapa ja yksityiskohdat täsmentyvät sen jälkeen, kun parlamentin ja neuvoston asetukset ja komission toimeenpanoasetukset on lopullisesti hyväksytty sekä muut ohjeet saatu. CAP-suunnitelma on tarkoitus toimittaa valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen Euroopan komissioon joulukuun 2021 aikana hyväksymisneuvottelujen aloittamiseksi. Uuden kauden on määrä alkaa 1.1.2023.

 
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10. päivänä syyskuuta 2021.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajan toivotaan käyttävän lausuntopalvelu.fi-palvelua lausunnon antamiseen. Palvelu edellyttää tunnistautumista. Lausuntopalvelua käyttämällä helpottuu palautteen antaminen ja annettujen palautteiden käsittely.

Mikäli lausunnonantaja haluaa antaa lausuntonsa sähköpostitse (kirjaamo@mmm.fi) tai postitse (Maa- ja metsätalousministeriö, kirjaamo, PL 30, 00023 Valtioneuvosto) toivomme lausunnonantajan käyttävän lausunnossaan CAP-suunnitelman mukaista rakennetta. Diaarinumero tulee tällöin merkitä lausuntoon.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

2.7.-8.8.2021:

Tiina Hartman, erityisasiantuntija, puh 0295 162 271
 
9.8.-10.9.2021:
Arja-Leena Kirvesniemi, maatalousneuvos, puh. 0295 162 191; suorat tuet (maataloustukirahasto ja kansalliset tuet)
Anna-Leena Miettinen, maatalousneuvos, puh. 0295 162 409; sektoritoimet (maataloustukirahasto)
Taina Vesanto, maatalousneuvos, puh. 0295 162 405; maaseudun kehittäminen (maaseuturahasto)
Tiina Hartman, erityisasiantuntija, puh 0295 162 271; lausunnon antaminen

s-posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), maaseudun kehittäminen, maaseutuelinkeinot, maatalous, maataloustuki, viljelijä

EU: s gemensamma jordbrukspolitik (GJP), jordbrukare, jordbruksstöd, lantbruk, landsbygdsnäringar, landsbygdsutveckling