Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos määräykseksi Tieliikenteessä käytettäviä vaihtoehtoisia polttoaineita, latausjärjestelmiä ja ajoneuvojen yhteensopivuutta koskevat merkinnät

Luonnos määräykseksi Tieliikenteessä käytettäviä vaihtoehtoisia polttoaineita, latausjärjestelmiä ja ajoneuvojen yhteensopivuutta koskevat merkinnät

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Tieliikenteessä käytettäviä vaihtoehtoisia polttoaineita, latausjärjestelmiä ja ajoneuvojen yhteensopivuutta koskevat merkinnät.
Tausta
Määräys liittyy lakiin liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017) ja sen taustalla olevaan direktiiviin 2014/94/EU Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta.
Tavoitteet
Jo aiemmin määräyksellä koskien liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä (TRAFI/193298/03.04.03.00/2018) on asetettu kyseiseen lakiin liittyviä tarkempia vaatimuksia.  Tällä uudella määräyksellä on tarkoitus korvata kyseinen aiempi määräys ja laajentaa sen määräysaluetta vaatimuksiin, jotka koskevat julkisten latauspisteiden ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen keskinäistä yhteensopivuutta ilmaisevia merkintöjä.

Määräysluonnoksessa otetaan huomioon sähkön lataustekniikkaa ilmaiseviin merkintöihin liittyvä uusi standardi EN 17186:2019. Muutosten myötä määräys tukisi kuluttajien tarpeita tunnistaa ajoneuvon latausjärjestelmän yhteensopivuus sähkön latauspisteissä.
Julkisten latauspisteiden laitteet edellytetään tämän myötä merkittäväksi lataustapaa koskevin merkinnöin 20.3.2021 alkaen. Lisäksi sähkökäyttöisten ajoneuvojen valmistajien ja maahantuojien tulee ottaa huomioon uudet merkintävaatimukset tuotteita markkinoille saattaessaan.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170478 - Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017) Lag om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017)

Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 25.1.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Keijo Kuikka (lomalla 28.12.2020-6.1.2021),
sähköposti: keijo.kuikka(at)traficom.fi; puh. 029 534 5518  
Asiasanat

yhteentoimivuus

sähköauton latauspiste

vaihtoehtoiset polttoaineet

laddningsställe

märkningar

alternativa bränslen

merkinnät