Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet; Selvityshenkilön loppuraportti

Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet; Selvityshenkilön loppuraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12167/2023

Vastausaika on päättynyt: 1.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne selvityshenkilön loppuraportista (Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet; Sisäinen turvallisuus | Sisäministeriön julkaisuja 2023:19).
 
Tausta
Selvityksessä arvioidaan poliisin rikostiedustelua koskevan lainsäädännön tilaa ja sen kehittämistarpeita. Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida mm. poliisin nykyisten tiedonhankintatoimivaltuuksien tehokkuutta nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä, tiedonhankinnan käytön perusteita rikostiedustelullisessa tarkoituksessa de lege ferenda, rikostiedustelun oikeudellisia reunaehtoja ja tavoitteita, rikostiedustelutiedon käyttämistä, esitutkintavelvoitteen aktualisoitumista tilanteessa, jossa poliisi saa rikostiedustelutietoa rikoksesta. Lisäksi selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida toimivaltuuksien käyttämiseen liittyviä valvonta- ja oikeussuojajärjestelyitä sekä perus- ja ihmisoikeusnäkökohtia.
 
Tavoitteet
Rikostiedustelulla tavoitellaan yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaisesti 1. vakavimpien rikosten ja muiden sisäisen turvallisuuden vakavimpien häiriöiden ennalta estämistä, 2. kattavaa yleistä tilannekuvatietoa rikostorjunnan toimintaympäristöstä ja ilmiöistä strategisen ja operatiivisen analyysin sekä päätöksenteon pohjaksi ja 3. tietoa poliisitoiminnan suuntaamiseksi ja voimavarojen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Rikostiedustelun kautta on mahdollista saada myös epäillyn syyttömyyttä tukevaa tietoa. Rikosvastuun toteuttaminen ei ole vain syyllisyyden vahvistamista, hyväksyttävä lopputulos on myös se, ettei rikoksena tutkittu teko ole rangaistava tai että syylliseksi epäilty ei olekaan rikokseen syyllistynyt. Rikostiedustelu ei tavoitetarkastelun näkökulmasta ole lain tarkoittamaa esitutkintaa.
 
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-991-2 - Selvityshenkilön loppuraportti

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM025:00/2023 - Valtioneuvoston Hankeikkuna

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 1.9.2023. Lausunnoista julkaistaan tiivistelmä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


Sisäministeriö ei maksa palkkiota lausunnoista.
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat:

Lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, puh. 0295 488 559 (katriina.laitinen@govsec.fi)
Lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi puh. 0295 488 561 (marko.meriniemi@govsec.fi) 
Jakelu:
Amnesty International - Suomen osasto    
Demla ry    
DNA Oy    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
FiCix ry    
FISC    
F-Secure Oyj    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / Professori Kimmo Nuotio    
Helsingin yliopisto/professori Sakari Melander    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö / Kansallisen turvallisuuden yksikkö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Juristiliitto    
tasavallan presidentin kanslia    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

tiedustelu

järjestäytynyt rikollisuus

rikollisuus

riksostiedustelu

tietojen analysointi

rikosten estäminen

rikosten paljastaminen