Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/36586/2023

Vastausaika päättyy: 12.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta
Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus (Defence Cooperation Agreement, DCA) on Suomea sitova kansainvälinen sopimus, joka syventää Suomen ja Yhdysvaltojen liittolaisuussuhdetta ja luo mahdollisuuksia kahdenvälisen suhteen tiivistämiseen. Puolustusyhteistyösopimus perustuu Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehtyyn sopimukseen (Nato SOFA) ja täydentää sitä. Puolustusyhteistyösopimus mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa ja vahvistaa Suomen turvallisuutta.

Puolustusyhteistyösopimuksessa määrätään muun muassa Yhdysvaltojen joukkojen maahantulosta ja liikkumisesta, joukkojen pääsystä Suomen ja Yhdysvaltojen yhteiskäyttöön tuleville Puolustusvoimien alueille sekä niiden käytöstä. Alueet on määritelty sopimuksen liitteessä ja niitä on yhteensä 15. Lisäksi sopimuksessa on määräyksiä materiaalin ennakkosijoittamisesta, Yhdysvaltojen joukkojen turvallisuudesta, rikosoikeudellista tuomiovallasta sekä Yhdysvaltojen joukkojen ja sopimustoimittajien oikeudellisesta asemasta.

Hallituksen esitysluonnoksessa arvioidaan puolustusyhteistyösopimuksen suhdetta perustuslakiin erityisesti täysivaltaisuutta koskevien kysymysten osalta ja esitetään, että sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnassa 2/3 enemmistöä (supistettu perustuslainsäätämisjärjestys).
Esityksessä tarkastellaan myös sopimuksen keskeisimpiä vaikutuksia. Sopimuksen tosiasialliset vaikutukset tulevat määräytymään sen mukaan, kuinka laajasti yhteistyötä tulevaisuudessa tehdään ja missä määrin Yhdysvaltojen joukkoja tulee Suomen alueelle. Puolustusyhteistyösopimus ei merkitsisi Suomessa Yhdysvaltojen pysyvää läsnäoloa, vaan mahdolliset USA:n joukot toimisivat lähtökohtaisesti rotaatioperiaatteella.
 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi puolustusyhteistyösopimuksen ja siihen liittyvät lait. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sellaisen jälkimmäisen nootin päiväyksestä, jolla osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset menettelynsä. Sopimus on aluksi voimassa kymmenen vuotta. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi, mutta kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen ilmoittamalla irtisanomisesta toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse yhtä vuotta aiemmin.

Esitykseen sisältyy sekamuotoinen lakiehdotus puolustusyhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi muutokset ampuma-aselakiin, ulkomaalaislakiin, sotilasajoneuvolakiin, arvonlisäverolakiin, valtion vahingonkorvaustoiminnasta annettuun lakiin, ajokorttilakiin, sähköisen viestinnän palveluista annettiin lakiin, ilmailulakiin, lentoasemaverkosta ja -maksuista annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin.
Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM003:00/2024 - Hallituksen esitys puolustusyhteistyöstä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi-hankesivu

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=UM003:00/2024 - Projektsida om regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet om försvarssamarbete med Förentastaterna samt med förslag till lagar som har samband med det

Liitteet:

DCA Finland Prime Finnish_signed.pdf - Puolustusyhteistyösopimus suomeksi

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete_remiss.docx - Puolustusyhteistyösopimus ruotsiksi

DCA HE luonnos lausuntokierrokselle.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

RP till riksdagen FI USA avtalet om försvarssamarbete.docx - Propositionens huvudsakliga innehåll + Lag om avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.5.2024. Määräaika on ehdoton.
Säädösvalmistelun kuulemisoppaan mukaisesta ohjeellisesta lausuntoajasta on poikettu, jotta mahdollistetaan hallituksen esityksen käsittelyn aloittaminen eduskunnassa sen kevätistuntokaudella. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla (valtioneuvosto.fi/hankkeet, tunnus UM003:00/2024). Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.um@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/36586/2023.
Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/36586/2023.
 
Valmistelijat
Ulkoministeriö:
Työryhmän puheenjohtaja Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö, puh. +358 295 351 159
Minna Laajava, yksikönpäällikkö (Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö), puh. +358 295 350 128

Puolustusministeriö:
Anna Korhola, vanhempi hallitussihteeri, +358 29 514 0319
Tuomas Koskenniemi, neuvotteleva virkamies, +358 295 140 058

Puolustusvoimat:
Timo Hänninen, everstiluutnantti, media.puolustusvoimat@mil.fi

Ministeriöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi


 
Jakelu:
Aleksanteri-instituutti    
Aliupseeriliitto    
Ammattiliitto PRO    
Amnesty    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Autoalan keskusliitto AKL ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Finntraffic Lennonvarmistus    
Healthtech Finland (osa Teknologiateollisuutta)    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuusneuvosto    
HUS-yhtymä    
Hyvil Oy    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juristiliitto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansainvälisen politiikan yhdistys    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kaupan liitto ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Korkein oikeus    
Kriisinhallintakeskus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Laajan turvallisuuden verkosto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maanpuolustuskoulutus    
Maanpuolustuskurssiyhdistys    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus    
Naisten Valmiusliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orion Oyj    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päällystöliitto    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajaturvallisuusunioni    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI    
Reserviläisliitto    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sadankomitea    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satamaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotilaskotiliitto    
Suojelupoliisi    
Suomen apteekkariliitto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Atlantti-seura    
Suomen eläinlääkäriliitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Lääketeollisuus ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Pankki    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö, SPEK    
Suomen poliisijärjestöjen liitto    
Suomen proviisoriyhdistys    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto    
Suomen rinnakkaislääketeollisuus ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen YK-liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC R.F.    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea    
Turvalllisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
UH-Akava    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkopoliittinen instituutti    
Upseeriliitto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varusmiesliitto ry    
Veripalvelu    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka