Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö koskien Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan valtion maalle perustettavia luonnonsuojelualueita

Utlåtanden om förordningar gällande naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Österbotten

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18153/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Norra Österbotten. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.
Bakgrund
De områden som ska omfattas av skyddet bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer man att trygga en störningsfri utveckling hos dessa genom att iståndsätta förändrade naturmiljöer och vårdbiotoper. Inom ramen för allemansrätten tjänar områdena också friluftslivet och naturintressen samt forskning och undervisning. Inrättandet av naturskyddsområdena har beretts vid miljöministeriet och Forststyrelsen, som har hört olika aktörer i samband med lokala tillställningar och diskussionsmöten i 2018. De utkast till förordningar som nu sänds på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden som motsvarar en areal på sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.
Målsättningar
Avsikten är att i Norra Österbotten inrätta sammanlagt 47 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 36 560 hektar. 33 av dessa naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 14 520 hektar, inrättas genom förordning av statsrådet. Av naturskyddsområdena inrättas 14 st. genom förordning av miljöministeriet. Dessa har en sammanlagd areal på ca 576 hektar. De nya naturskyddsområdena finns i Brahestad, Ijo, Kalajoki, Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi och Vaala. Naturskyddsområdena inrättas för att man i landskapet Norra Österbotten på ett mångsidigt sätt ska kunna skydda representativa dyner, strandar, lundar, gamla skogar, myrar och fågelrika vatten samt kustnatur. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de också stöder friluftsliv, undervisning och forskning.
Länkar:
Bilagor:

Valtioneuvoston asetus_PPO_lausuntopyyntö.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

SR_Norra Österbotten.pdf - Utkast statsrådets förordning

Muistioluonnos_VNA_Pohjois-Pohjanmaa_suojelualueiden perustaminen.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta

Ympäristöministeriön asetus_PPO_lausuntopyyntö.pdf - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi

MF_Norra Österbotten.pdf - Utkast miljöministeriets förordning

Muistioluonnos_YMA_Pohjois-Pohjanmaan suojelualueiden perustaminen.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetuksesta

Tidtabell
Miljöministeriet begär att utlåtanden lämnas in senast 10.12.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen skicka utlåtanden genom att besvara denna begäran om utlåtande på tjänsten utlåtande.fi. Begäran om utlåtande kan också besvaras genom att skicka ett utlåtande till miljöministeriets registratorskontor (kirjaamo.ym@gov.fi / Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet). För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Mer information: Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0433, leila.suvantola@ym.fi och Ari Meriruoko, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 6396371, ari.meriruoko@metsa.fi.
Sändlista:
Ala-Temmeksen erä ry    
BirdLife Suomi ry    
Fingrid Oyj    
Haapajärven-Reisjärven riistanhoitoyhdistys    
Hailuodon kunta    
Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry    
Hailuodon metsästysseura ry    
Hailuodon riistanhoitoyhdistys    
Haukiputaan metsästysyhdistys ry    
Huttukylän erä ry    
Iin kunta    
Iin seudun riistanhoitoyhdistys    
Iin ympäristöyhdistys ry    
Joloksen Erä ry    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys    
Kellon metsästysseura ry    
Kempeleen kunta    
Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry    
Kempeleen-Oulunsalon riistanhoitoyhdistys    
Kiimingin Erämiehet ry    
Kiimingin-Ylikiimingin riistanhoitoyhdistys    
Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys ry    
Koitelin Erä ry    
Lakeuden Luonto ry    
Leuvan erä ry    
Limingan kunta    
Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys ry    
Lumijoen kunta    
Lumijoen Metsästysyhdistys ry    
Luohuan Seudun Erämiehet ry    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsänkulkijat ry    
Metsästäjäliitto, Oulun piiri    
Muhoksen kunta    
Muhoskylän kalastuskunta    
Museovirasto    
Mäentaustan erämiehet ry    
Möykkylän metsästäjät ry    
Oijärven kalastuskunta    
Oijärven metsästysseura ry    
Oulujoen Eräseura ry    
Oulujokilaakson Luonto ry    
Oulun Erä- ja Kennelkerho ry    
Oulun Erä-84 ry    
Oulun kaupunki    
Oulun Riistamiehet ry    
Oulunsalon Metsästysyhdistys ry    
Paavolan metsästysseura ry    
Palosaaren Eränkävijät ry    
Pattijoen Metsästysseura ry    
Pohjanmaan riistaneuvosto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Postitelen erä ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys ry    
Pyhänsivun Metsästysseura ry    
Päijänteen Riistansuojelijat ry    
Raahen kaupunki    
Raahen Seudun Luonnonystävät ry    
Rajavartiolaitos    
Rannikko-Pohjanmaan riistaneuvosto    
Reisjärven Eräveljet ry    
Reisjärven kunta    
Revonlahden Metsästysseura ry    
Rimpisoiden Riistamiehet ry    
Saloisten jahtimiehet ry    
Sanginjoen Riistakerho ry    
Siikajoen Eräkaverit ry    
Siikajoen kunta    
Siikajoen Riistamiehet ry    
Siikalatvan kunta    
Siikalatvan Luonto ry    
Sisäministeriö    
Sotkan erä ry    
Suokylän Eräpojat ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Kalajokilaakson yhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan ­piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tannilan metsästysseura    
Tauvon Metsästysseura ry    
Tupoksen metsästys- ja kalastusseura ry    
Tyrnävän kunta    
Tyrnävän Riistansuojelijat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Upseerien metsästysyhdistys ry    
Utajärven kunta    
Vaalan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vuorikosken Erämiehet ry    
WWF Suomi    
Ylikiimingin Metsästysseura ry    
Ämnesord

luonnonsuojelu

naturvård

luonnonsuojelualueet

naturvårdsområde