Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta

Lausuntopyyntö Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32869/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta.
Tausta
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) on käynnissä kansainvälisen yritysverotuksen uudistamista koskeva hanke (Addressing the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy), jonka taustalla on veropohjan rapautumista ja voitonsiirron estämistä koskeva hanke (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS-hanke). Asiaa on käsitelty OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS -kokoonpanossa (IF-kokoonpano). Hankkeeseen sisältyy kaksi työhaaraa, pilari 1 ja pilari 2. Pilari 1:een sisältyy Amount A -asiakokonaisuus, joka koskee verotusoikeuden osittaista uudelleen allokaatiota.

IF-kokoonpanon Task Force on the Digital Economy (TFDE) -työryhmä on hyväksynyt Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstin julkaisemisen. Monenvälisen yleissopimuksen teksti julkaistiin 11.10.2023 yhdessä siihen liittyvien sopimuksen sisältöä ja tulkintaa selittävän perusteluosion (Explanatory Statement) sekä sopimustekstin sisältämän oikeusvarmuusmenettelyn soveltamista koskevan osapuolten yhteisymmärrystä kuvaava asiakirjan (Understanding on the Application of Certainty for Amount A of Pillar One) kanssa. Samalla julkaistiin myös päivitetty arvio Pilari 1:n vaikutuksista (Update to the economic impact assessment of pillar one). Monenvälisen yleissopimuksen julkaistu teksti kuvaa TFDE:n jäsenten keskuudessa tähän mennessä saavutetun yhteisymmärryksen Amount A:n teknisestä arkkitehtuurista. Jäsenet eivät kuitenkaan ole vielä hyväksyneet sopimustekstiä. BEPS-hankkeen ja sen Amount A -asiakokonaisuuden taustaa ja tavoitteita sekä julkaistun monenvälisen yleissopimuksen tekstin keskeistä sisältöä ja vaikutuksia kuvataan lausuntopyyntöön liitetyssä muistiossa (Muistio Monenvälinen yleissopimus Pilari 1:n Amount A:n täytäntöönpanemiseksi (9.11.2023)).

Tekstin hyväksymisen jälkeen Amount A:ta koskeva monenvälinen yleissopimus etenisi allekirjoitusvaiheeseen. Sopimuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus on tarkoitus järjestää mahdollisimman pian. Ennen allekirjoitusvaltuuksien hankkimista toimivaltaisen ministeriön on pyydettävä tarvittaessa asianomaisilta viranomaisilta ja muilta tahoilta, joiden etua sopimus koskee, lausunto sopimuksesta ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta, mistä nyt järjestettävässä lausuntokierroksessa on kyse.
Tavoitteet
Uudistamishankkeen tavoitteena on jakaa verotusoikeutta osittain uudelleen niin, että markkinavaltiot eli valtiot, joissa on kuluttajia tai käyttäjiä saavat nykyistä enemmän verotusoikeutta. Lisäksi tavoitteena on kansainvälisen tuloverojärjestelmän vakauttaminen siten, että päästäisiin eroon kansallisista digitaaliseen toimintaan kohdistuvista veroista.
Liitteet:

Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One.pdf - The Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One

Muistio Monenvälinen yleissopimus Pilari 1_n Amount A_n täytäntöönpanemiseksi.pdf - Muistio: Monenvälinen yleissopimus Pilari 1:n Amount A:n täytäntöönpanemiseksi (9.11.2023)

Promemoria Multilateral konvention för att implementera Amount A i Pelare 1.pdf - Promemoria: Multilateral konvention för att implementera Amount A i Pelare 1 (9.11.2023)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 4.12.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 4.12.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Erityisasiantuntija Anna Lehtimäki, puh. 02955 30250, anna.lehtimaki(at)gov.fi
Veroasiantuntija Jenni Kaltiokallio, puh 02955 30165, jenni.kaltiokallio(at)gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Dosentti Marianne Malmgrén    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Ulkoministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry