Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta

Begäran om utlåtande om den multilaterala konventionstexten om Amount A i pelare 1 och huruvida det är ändamålsenligt att underteckna den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32869/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om den multilaterala konventionstexten om Amount A i pelare 1 och huruvida det är ändamålsenligt att underteckna den.
Bakgrund
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) genomför ett projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen (Addressing the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy), vilket bygger på ett annat projekt som syftar till att förhindra urholkning av skattebasen och vinstöverföring (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS-projektet). Ärendet har behandlats i sammansättningen OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (nedan IF-sammansättningen). Reformprojektet omfattar två områden: pelare 1 och pelare 2. Pelare 1 innehåller delområden Amount A, som gäller en delvis omfördelning av beskattningsrätten.

IF-sammansättningens arbetsgrupp Task Force on the Digital Economy (TFDE) har godkänt publiceringen av den multilaterala konventionstexten om Amount A. Den multilaterala konventionstexten offentliggjordes den 11 oktober 2023 tillsammans med motivering (Explanatory Statement) om konventionens innehåll och tolkning samt dokumentet som beskriver parternas samförstånd gällande tillämpningen av rättssäkerhetsförfarandet (Understanding on the Application of Certainty for Amount A of Pillar One). Samtidigt publicerades också en uppdaterad konsekvensbedömning om pelare 1 (Update to the economic impact assessment of Pillar one). Den publicerade konventionstexten återspeglar det samförstånd om Amount A:s tekniska arkitektur som nu nåtts bland medlemmarna i arbetsgruppen TFDE. Medlemmarna har dock ännu inte godkänt konventionstexten. I den promemoria (Multilateral konvention för att implementera Amount A i Pelare 1 (9.11.2023)) som har bifogats till begäran om utlåtande beskrivs bakgrunden till och målen för BEPS-projektet och dess Amount A-delområden samt det centrala innehållet i och konsekvenserna av den offentliggjorda multilaterala konventionen. 

När texten godkänts kan den multilaterala konventionen om Amount A avancera till underteckningsfasen. Avsikten är att det första tillfället att underteckna konventionen ska ordnas så snart som möjligt. Innan det behöriga ministeriet inhämtar en fullmakt för undertecknande ska ministeriet vid behov begära utlåtande om konventionen och huruvida det är ändamålsenligt att underteckna den av berörda myndigheter och andra parter vars intressen konventionen gäller.
Målsättningar
Reformprojektets mål är att delvis omfördela beskattningsrätten så att marknadsstaterna, det vill säga de stater där företaget har konsumenter eller användare, får större beskattningsrätt. Projektet har också som mål att stabilisera det internationella systemet för inkomstbeskattning så att nationell beskattning av digital affärsverksamhet kan avskaffas.
Bilagor:

Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One.pdf - The Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One

Muistio Monenvälinen yleissopimus Pilari 1_n Amount A_n täytäntöönpanemiseksi.pdf - Muistio: Monenvälinen yleissopimus Pilari 1:n Amount A:n täytäntöönpanemiseksi (9.11.2023)

Promemoria Multilateral konvention för att implementera Amount A i Pelare 1.pdf - Promemoria: Multilateral konvention för att implementera Amount A i Pelare 1 (9.11.2023)

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten senast den 4 december 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 4 december 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi. 
Beredare
Ytterligare information i ärendet ges av:
Specialsakkunnig Anna Lehtimäki, tfn 02955 30250, anna.lehtimaki(at)gov.fi
Skattesakkunnig Jenni Kaltiokallio, tfn 02955 30165, jenni.kaltiokallio(at)gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Dosentti Marianne Malmgrén    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Ulkoministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry