Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6136/2023

Vastausaika on päättynyt: 1.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Hankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön 28.12.2024 mennessä.
Tausta
Keväällä 2023 julkaistiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan selvitys ”Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet”. Selvityksen yhteydessä oikeusministeriössä laadittiin virkatyönä selvitys direktiivin sisällöstä ja täytäntöönpanon vaihtoehdoista.

Selvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta oikeusministeriö valmisteli hallituksen esitysluonnoksen direktiivin täytäntöönpanon vaihtoehdoista.
Tavoitteet
Hallituksen esitys sisältää ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntömuutoksiksi direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIIVI (EU) 2022/2381 pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIV (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164638/VNTEAS_2023_7.pdf - Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet / Börsnoterade bolags styrelse- och ledningsgruppsuppgifter – utmaningar i kvinnors karriärutveckling (på finska)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165028 - Tiivistelmä selvitykseen saadusta lausuntopalautteesta / Sammandrag av remissresponsen på utredningen (på finska)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM017:00/2023 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM017:00/2023 - Statsrådets projektportal

Liitteet:

HE-luonnos sukupuolijakauman tasoittaminen pörssiyhtiöissä.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Svenskspråkiga versionen.pdf - Utkast till regeringsproposition

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 1.2.2024. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.  
Valmistelijat
Lisätietoja
31.12.2023 saakka:
Satu Pentikäinen, erityisasiantuntija, puh. +358 295 150 282, satu.pentikainen@gov.fi   
1.1.2024 alkaen:
Markus Tervonen, lainsäädäntöneuvos, puh. +358 295 150 558, markus.tervonen@gov.fi tai
Juha Jokinen, lainsäädäntöneuvos, puh. +358 295 150 039, juha.jokinen@gov.fi 
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business and Professional Women Finland ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Eurooppanaiset ry    
European Women on Boards    
Fem-R    
FIBS (Finnish Business & Society)    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen oppiaine (humanistinen tiedekunta)    
Juristiliitto - Juristförbundet    
Jyväskylän yliopisto    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Kirjanpitolautakunta    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Miesjärjestöjen Keskusliitto MJKL    
Miesten tasa-arvo ry    
Mothers in Business MIB ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Nasdaq Helsinki Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Professoriliitto    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Pörssisäätiö    
Solidium Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö sr    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tane    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteentekijöiden liitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö - Rahoitusmarkkinaosasto    
Asiasanat

osakeyhtiö

sukupuolten tasa-arvo, jämställdhet mellan könen, ihmisoikeudet, mänskliga rättigheter

pörssiyhtiö

osuuskunta