Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelskammarlagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6136/2023

Vastausaika on päättynyt: 1.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Syftet med projektet är att genomföra direktiv (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Direktivet ska genomföras nationellt senast den 28 december 2024.
Bakgrund
Våren 2023 publicerades statsrådets utrednings- och forskningsverksamhets utredning ”börsnoterade bolags styrelse- och ledningsgruppsuppgifter – utmaningar i kvinnors karriärutveckling”. I samband med utredningen utarbetades vid justitieministeriet som tjänsteuppdrag en utredning om direktivets innehåll och alternativen för genomförandet.

Utifrån utredningen och remissresponsen beredde justitieministeriet ett utkast till regeringsproposition om alternativ för genomförande av direktivet.
Målsättningar
Regeringens proposition innehåller förslag till nödvändiga lagstiftningsändringar för att genomföra direktivet i Finland.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIIVI (EU) 2022/2381 pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIV (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164638/VNTEAS_2023_7.pdf - Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet / Börsnoterade bolags styrelse- och ledningsgruppsuppgifter – utmaningar i kvinnors karriärutveckling (på finska)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165028 - Tiivistelmä selvitykseen saadusta lausuntopalautteesta / Sammandrag av remissresponsen på utredningen (på finska)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM017:00/2023 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM017:00/2023 - Statsrådets projektportal

Bilagor:

HE-luonnos sukupuolijakauman tasoittaminen pörssiyhtiöissä.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Svenskspråkiga versionen.pdf - Utkast till regeringsproposition

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 1. februari 2024.

Den svenskspråkiga versionen av lagförslaget publiceras 19 
december 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
LVi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi  
Beredare
Ytterligare information
Fram till den 31 december 2023: 
Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, tfn +358 295 150 282, satu.pentikäinen@gov.fi
Från och med den 1 januari 2024:
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn. +358 295 150 558, markus.tervonen@gov.fi    
Juha Jokinen, lagstiftningsråd, tfn. +358 295 150 039, juha.jokinen@gov.fi  
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business and Professional Women Finland ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Eurooppanaiset ry    
European Women on Boards    
Fem-R    
FIBS (Finnish Business & Society)    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen oppiaine (humanistinen tiedekunta)    
Juristiliitto - Juristförbundet    
Jyväskylän yliopisto    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Kirjanpitolautakunta    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Miesjärjestöjen Keskusliitto MJKL    
Miesten tasa-arvo ry    
Mothers in Business MIB ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Nasdaq Helsinki Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Professoriliitto    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Pörssisäätiö    
Solidium Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö sr    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tane    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteentekijöiden liitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö - Rahoitusmarkkinaosasto    
Ämnesord

osakeyhtiö

sukupuolten tasa-arvo, jämställdhet mellan könen, ihmisoikeudet, mänskliga rättigheter

pörssiyhtiö

osuuskunta