Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17586/2020

Vastausaika on päättynyt: 3.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta viimeistään perjantaina 3.9.2021.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia, yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin säännökset työnantajan oikeudesta velvoittaa työntekijä suorittamaan puhalluskoe sen selvittämiseksi, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi henkilötietojen käsittelystä puhalluskokeiden yhteydessä. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin myös losseilla tehtävään työhön. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM098:00/2020 - Hanke, lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM098:00/2020 - Projektet, utlåtanden kan finnas både i lausuntopalvelu.fi och i projektdokumenten

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 3.9.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, puh. 0295064207
s-posti: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kymen Saaristoliikenne Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus (lauttaliikenne)    
Asiasanat

merityösopimuslain muuttaminen