Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista kaivosmineraaliverotukseen liittyviksi asetuksiksi

Lausuntopyyntö luonnoksista kaivosmineraaliverotukseen liittyviksi asetuksiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5770/2023

Vastausaika on päättynyt: 29.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää 29.5.2023 mennessä lausuntoja luonnoksista kaivosmineraaliverotukseen liittyviksi asetuksiksi.
Tausta
Vuoden 2024 alusta otetaan käyttöön uusi, Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva vero. Hallituksen esityksessä kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 281/2021 vp) ehdotetut lait vahvistettiin keväällä 2023 (säädöskokoelmanumerot 314–316/2023). Kaivosmineraaliverolain perusteella ehdotetaan säädettäväksi uusi valtioneuvoston asetus kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua valtioneuvoston asetusta (1355/2016).
 
Tavoitteet
Hankkeessa valmistellaan kaivosmineraaliverolaissa (HE 281/2022 vp) tarkoitettu uusi valtioneuvoston asetus verotusarvojen hintatiedoista ja niiden määrittelystä. Lisäksi valmistellaan kaivosmineraaliverovelvollisen kirjanpitoa koskevat muutokset oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1355/2016).
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM025:00/2023 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM025:00/2023 - Länk till lagberedningsprojektets webbplats

Liitteet:

Luonnos VNA kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetus kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovelltavista hintatiedoista

Luonnos VNA kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista RU.pdf - Utkast till statsrådets förordning om prisuppgifter som ska tillämpas som grund för beskattningsvärdet i fråga om gruvmineralskatt

Luonnos VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Luonnos VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta RU.pdf - Utkast till Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Muistioluonnos kaivosmineraaliverotukseen liittyvät valtioneuvoston asetukset.pdf - Muistioluonnos kaivosmineraaliverotukseen liittyvät valtioneuvoston asetukset

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 29.5.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 29.5.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Veroasiantuntija, Ella Luikku, puh. 029553 0091, ella.luikku@gov.fi (tavoitettavissa lausuntokierroksen aikana 17.5. asti ja jälleen 29.5.)

 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Finnwatch    
Geologian tutkimuskeskus    
Kaivosteollisuus ry    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

verotus

kaivostoiminta

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen