Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous)

Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous)

Lausuntopyynnön diaarinumero: SM 007:00/2016

Vastausaika on päättynyt: 13.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sisäministeriössä on valmisteltu liitteenä oleva luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien pelastuslain (379/2011) säännösten muuttamiseksi. Valmistelu pohjautuu esiselvityshankkeeseen, jossa selvitettiin nykyisen sääntelyn toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita.

Pelastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että alueen pelastustoimelta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Myös nuohouksen hintasääntely ehdotetaan lopetettavan.

Nuohouspalvelujen tuottaminen jäisi vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi. Rakennuksen omistaja tai haltija hankkisi tarvitsemansa nuohouspalvelut valitsemaltaan nuohoojalta.

Rakennuksen omistajan ja haltijan nykyinen velvoite huolehtia nuohouksesta säilytettäisiin, mutta velvoitetta selvennettäisiin erityisesti tulisijojen ja savuhormien kunnossapidon osalta. Nuohoustyön sisällöstä ja nuohouksen määräväleistä säädettäisiin entiseen tapaan. Sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säännökset nostettaisiin sisäministeriön asetuksesta lakiin.

Nuohoojan ammattitutkintovaatimus pidettäisiin nykyisenä. Nuohousyrityksenä toimimiselle ei esitetä muita vaatimuksia.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2017. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Linkit

http://intermin.fi/nuohous - Nuohousuudistuksen hankesivu sisäministeriön verkkosivuilla

http://intermin.fi/sv/reform-av-bestammelser-om-sotning - Projektsidan för reformen av bestämmelserna om sotning på inrikesministeriets webbplats

Liitteet:

Pelastuslaki_Nuohous_20042017.pdf - Hallituksen esitys pelastuslain muuttamisesta, luonnos 20.4.2017

Pelastuslaki_Nuohous_20042017_sv.pdf - Regeringens proposition om ändring av räddningslagen, utkast 20.4.2017

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäministeriölle viimeistään 13.6.2017.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat yli-insinööri Jaana Rajakko, puh. 0295 488 435, neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, puh. 0295 488 432, sekä pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, puh. 0295 488 419, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@intermin.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto ry    
Helsingin pelastuslaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nuohousalan Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Rakennustarkastusyhdistys ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Nuohoojat ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

nuohous, nuohoojat, pelastustoimi, paloturvallisuus, rakennukset

sotning, räddningsväsendet, brandsäkerhet, byggnader