Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Saksan merituulivoimaa koskevan aluekehittämissuunnitelman muutos ja sen ympäristöselostukset

Saksan merituulivoimaa koskevan aluekehittämissuunnitelman muutos ja sen ympäristöselostukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11652/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Saksan liittovaltion merenkulku- ja hydrografiavirastolta ilmoituksen Saksan merituulivoimaa koskevan aluekehittämissuunnitelman (”Site Developement Plan”) muuttamisesta ja sen ympäristöarvioinnista. Suunnitelman muuttaminen koskee merituulivoiman ja sen edellyttämien verkkoyhteyslinjoja sijoittumista Saksan talousvyöhykkeellä Itämerellä ja Pohjanmerellä. Aluekehittämissuunnitelman tarkoituksena on saavuttaa merituulivoiman suunnitellut laajentamistavoitteet muu muassa osoittamalla uusia alueita merituulivoiman tuotantoon.

Aluekehittämissuunnitelman muuttamisen ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
Tausta
Menettelyn aikaisemmassa vaihessa huhtikuussa 2022 Saksa ilmoitti aluekehittämisuunnitelman muuttamisen ympäristöarvioinnin olevan käynnissä ja tarjosi Suomella mahdollisuutta osallistua menettelyyn. Ympäristöministeriö vastasi Saksalle, että Suomi osallistuu ympäristöarviointiin.
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Saksan merituulivoimaa koskevan aluekehittämissuunnitelman luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

Liitteet:

Draft_Site_Development_Plan.pdf - Aluekehittämissuunnitelman luonnos (englanniksi)

2022_Translation of map legends_Draft_SiteDevelopmentPlan_EN_NL_FI.pdf - Karttamerkintöjen käännökset (englanniksi ja suomeksi)

Environmental_Report_Baltic_Sea_Draft_Site_Development_Plan.pdf - Suunnitelmaluonnoksen Itämerta koskevan osan ympäristöselostus (englanniksi)

Environmental_Report_North_Sea_Draft_Site_Development_Plan.pdf - Suunnitelmaluonnoksen Pohjanmerta koskevan osan ympäristöselostus (englanniksi)

220808_Cover letter English.pdf - Saksan ilmoituskirje 8.8.2022 (englanniksi)

Luonnos maankäyttösuunnitelmaksi.pdf - Aluekehittämissuunnitelman luonnos (konekäännös suomeksi)

220701_Ympäristöraportti Itämeri Luonnos FEP.pdf - Suunnitelmaluonnoksen Itämerta koskevan osan ympäristöselostus (konekäännös suomeksi)

Draft_Site_Development_Plan_sv.pdf - Utkastet till regionutvecklingsplan (svensk maskinöversättning)

Environmental_Report_Baltic_Sea_Draft_Site_Development_Plan_sv.pdf - Miljörapporten om den del av utkastet som gäller Östersjön (svensk maskinöversättning)

2022_Translation_of_map_legends_Draft_SiteDevelopmentPlan_EN_DK_SE.pdf - Översättning av kartsymboler (svensk maskinöversättning)

VN_11652_2022-YM-2 FI_MoE_letter_10052022 2603800_2_1.PDF - TAUSTA: Suomen vastaus Saksalle osallistumisesta ympäristöarviointiin 10.5.2022 (englanniksi)

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 23.9.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi .
Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi .
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@gov.fi  
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Ilmatieteen laitos    
Kalatalouden keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen keskusmuseo    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering