Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12087/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö valmistelee hallituksen esitystä laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdotetaan tehtävän tarkennuksia määritelmiin, yhteysviranomaisiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin, ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuultaviin viranomaisiin ja kansainvälistä kuulemista koskevaan menettelyyn. Lisäksi esityksellä ehdotetaan tehtävän teknisluonteisia muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ja sen liitteisiin, jotta ne vastaavat tarkemmin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä (YVA-direktiivi).

Maa-aineslaissa ehdotetaan säädettävän valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista niiden maa-ainestenottohankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Lisäksi maa-aineslakiin ehdotetaan sisällytettävän säännöksiä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaisista rekisterinpitäjistä.
Tausta
Hallituksen esityksen valmistelu liittyy Euroopan komission Suomelle vuoden 2019 lopulla antamaan viralliseen huomautukseen koskien YVA-direktiivin täytäntöönpanoa. Suomi on vastauksessaan komissiolle ilmoittanut täydentävänsä lainsäädäntöään YVA-direktiivin säännösten täytäntöönpanon täsmentämiseksi. Lainsäädäntömuutokset valmistellaan niin, että ne kokonaisuudessaan tulisivat voimaan vuoden 2021 aikana.

Hallituksen esityksen valmistelu liittyy myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoon maa-aineslaissa.
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on täydentää YVA-direktiivin täytäntöönpanoa kansallisessa lainsäädännössä. Esityksen tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottamista ympäristövaikutusten arviointia edellyttävien hankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Hallituksen esityksen tavoitteena on myös lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Esityksen tavoitteena on lisäksi tehdä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset maa-aineslakiin. Maa-aineslakiin tehtävät muutokset ottaisivat huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja nykyaikaisen henkilötietojen suojan vaatimukset.
Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi YVA-lain ja maa-aineslain muuttamisesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta. Luonnos 16.11.2020.

Utkast_Regeringens proposition_SV.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen. Utkast (propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna) 16.11.2020.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 8.1.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat erityisasiantuntija Essi Römpötti, puh. 0295 250 048 (poissa 21.-27.12., 31.12.2020 ja 6.1.2021) ja neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, puh. 0295 250 246 (poissa 21.12.2020 - 8.1.2021), etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands Lanskapsregering)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymeenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Ramboll    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Sweco Finland    
Säteilyturvakeskus (STUK)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vahanen    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Liitto    
YVA ry    
Åbo Akademi    
ÅF Pöyry (AFRY)    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointi

ympäristövaikutusten arviointimenettely

rekisterinpitäjä

miljökonsekvensbedömning