Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vieraslajien torjuntasuunnitelmat arvioitavaksi - Vastaa ja vaikuta!

Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Lausuntopyynnön diaarinumero: 829/04.04.08.00/2017

Vastausaika on päättynyt: 19.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota invasiva främmande arter och hindra dessa från att spridas. Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald.

I EU:s förteckning över invasiva främmande arter ingår sammanlagt 37 arter. Dessa arter får inte importeras, födas upp eller odlas, säljas eller på något annat sätt hållas eller spridas i naturen. Med bekämpningsåtgärderna vill man trygga naturens biologiska mångfald, ekosystemens funktion och tjänster och fördelar som bygger på det.

Bakgrund

Alla de arter som finns upptagna i EU:s förteckning över främmande arter trivs inte i Finland. På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet har det tagits fram en utredning av hur brett de invasiva främmande arter som ingår i EU:s förteckning har spritt sig i Finland och vilket är det kostnadseffektivaste sättet att bekämpa arterna. Vidare har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer in i Finland t.ex. med importvaror och fordon.

Utifrån utredningarna har man arbetat fram förslag till planer för att förebygga främmande arter. Innan förslagen godkänns ges alla möjlighet att yttra sig om planerna. Ministeriet begär också myndigheter, nationella miljöskyddsorganisationer och andra instanser vars verksamhet påverkas av främmande arter komma med utlåtanden om förslagen.

Målsättningar

Bekämpningen av de redan etablerade arterna ska fokuseras på de skadligaste förekomsterna. Jätteloka ska utrotas i synnerhet nära bebyggelse och i rekreations- och naturskyddsområden. Bästa kostnadseffektivitet nås när man påbörjar bekämpningen med de förekomster där jättelokan lätt kan spridas i omgivningen och nya förekomster där växten ännu inte har en fröbank. Veterligen förekommer skunkkalla i så liten omfattning i Finland att artens spridning kan hindras genom att man tar bort växterna och informerar om att arten är skadlig. Det är förbjudet att plantera ut och odla signalkräftor. Kräftorna får inte spridas till nya områden inom ett vattendrag eller till andra vattendrag.

Kinesisk ullhandskrabba förekommer bara sporadiskt i Finland. Fiskare och andra som råkar på ullhandskrabbor uppmanas att avlägsna krabborna från vattendragen. I synnerhet ska man motverka införsel och etablering i vår natur av sådana främmande arter som människor har som prydnadsväxter, i akvarium eller som sällskapsdjur. Den viktigaste metoden är att man informerar effektivt om riskerna med invasiva främmande arter. Även när det gäller att motarbeta oavsiktlig spridning är den primära åtgärden att informera om eventuella spridningsvägar.  

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden och åsikterna ska lämnas in senast måndagen den 19 juni 2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Nu önskar vi få in åsikter om förslagen till åtgärder för att bekämpa dessa främmande arter samt om förslagen till aktörer som ska genomföra åtgärderna. Ta också ställning till om förslagen enligt din mening ska innehålla ytterligare åtgärder som kan vara nyttiga eller effektiva t.ex. på regional nivå. Vidare ber vi om åsikter om hur bekämpningen i övrigt kan utvecklas kostnadseffektivt och vilka aktörer och instanser förutom dem som nämns i förslagen, ska kunna svara för bekämpningen. 

Planerna översätts till svenska och publiceras i tjänsten så snart som möjligt.

Beredare

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi,
tfn 0295 162259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd,
pekka.kemppainen@mmm.fi,
tfn 0295 162456

Sändlista:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puutarhaliitto ry    
Puutarhaliitto ry    
Rudus Oy    
Rudus Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Vantaan kaupunki    
Viherympäristöliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

haitalliset vieraslajit