Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta

Utkast till regerings proposition med förslag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12646/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

På arbets- och näringsministeriet har förberetts en regeringsproposition för reviderandet av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete. Propositionen har förberetts som en del av arbets- och näringsministeriets, utrikesministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets gemensamma projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena i dess undergrupp tre, alltså undergruppen för revidering av bestämmelserna om utländska studerande och forskare. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1.2.2022.
 

Bakgrund
I propositionen föreslås att studerande från tredje land ska få uppehållstillstånd för hela utförandet av examen, att uppehållstillståndet för högskolestuderande ska ändras från tillfälligt till kontinuerligt, att tillståndet för sökande av arbete ska förlängas, att det ska stiftas om ett nationellt uppehållstillstånd för studerande, att alla tillstånd gällande praktik och forskning ska samlas i samma lag och att regleringen gällande rätten att arbeta ska förnyas och klargöras.
 
Målsättningar
Syftet enligt premiärminister Sanna Marins regeringsprogram är att göra det lättare för utländska forskare samt studerande och personer som avlagt högskoleexamen i Finland samt deras familjer att stanna i landet genom att tillståndspraxis förnyas, uppehållstillståndsprocesserna görs smidigare och växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet stärks. De studerande ska beviljas uppehållstillstånd för hela den tid de avlägger examen och efter det att de har utexaminerats ska det förlängas till två år.

 
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM008:00/2020 - Linkki hankkeen tietoihin ministeriön verkkosivuilla

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM008:00/2020 - Länk till projektets uppgifter på ministeriets webbplats

Bilagor:

Tutkijat-opiskelijat HE-luonnos 240621.pdf - HE-luonnos

Propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna.pdf - Utkast till regeringens proposition – huvudsakliga innehåll och paragraferna

Tidtabell
Utlåtandet önskas senast den 20.8.2021. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Det svenskspråkiga utkastet till lag publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.

Utlåtande önskas via utåtande.fi och den behöver inte skickas in separat via e-post eller post. Också andra än mottagarna kan avge utlåtande. 

För att lämna ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.

 
Beredare
Tilläggsinformation gällande propositionen ges av regeringssekreterare Jarmo Tiukkanen (7.7.–30.7.2021) och specialsakkunnig Ariann Grandell (26.7.2021–).

E-post addresserna är förnamn.efternamn@tem.fi.

 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus – Ålands landskapsregering    
AIESEC Suomi    
AKAVA ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELSA Finland    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Fulbright Finland -säätiö – Fulbright Finland Foundation    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kaledonistit    
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry    
Kansaneläkelaitos KELA    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntatyönantajat KT    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maahanmuuttovirasto Migri    
Maailmanvaihto – ICYE Finland    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Nuorten Tiedeakatemia    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Professoriliitto ry    
Ruokavirasto    
SAMOK – Suomen opiskelijakuntien liitto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat Sivista ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen AFS    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto SLL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry SLL    
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Svenska handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tieteentekijöiden liitto    
Turun ammattikorkeakoulu TAMK    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

maahanmuutto

oleskeluluvat

opiskelijat

tutkijat