Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - B1-kielen opetussuunnitelman perusteluonnos, perusopetus

B1-kielen opetussuunnitelman perusteluonnos, perusopetus

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-4368-2023

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää ystävällisesti teiltä lausuntoa perusopetuksen B1-kielen opetussuunnitelman perusteluonnoksista vuosiluokille 3–6, 7 ja 8–9.

B1-kielen oppimääriä on kolme vuosiluokilla 3–6 ja 7–9 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) : toisen kotimaisen kielen, ruotsin B1-oppimäärä, toisen kotimaisen kielen, suomen B1-oppimäärä (finska, B1-lärokurs) ja vieraiden kielten B1-oppimäärä.

Opetushallitus on päivittänyt yhdessä opettajista koostuvan työryhmän kanssa kaikkien kolmen B1-kielen oppimäärän perusteita vuoden 2023 aikana. 
Tausta
B1-kielen kolmen eri oppimäärän opetussuunnitelman perusteita on päivitetty, koska valtioneuvoston 1.8.2024 voimaan astuvassa tuntijakoasetuksessa B1-kieleen on lisätty yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle.

Tuntijako ja sen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan vuosiluokkien 7–9 osalta käyttöön 1.8.2024. Uudistuksen myötä B1-kielen opetusta tulee järjestää vähintään 7 vuosiviikkotuntia elokuun alusta alkaen siten, että opetusta on kaksi vuosiviikkotuntia 6. luokalla, kaksi vuosiviikkotuntia 7. luokalla ja kolme vuosiviikkotuntia 8.–9. luokalla. Opetuksen järjestäjä voi päättää paikallisessa opetussuunnitelmassa, kuinka edellä mainitut 3 vuosiviikkotuntia sijoitetaan 8. ja 9. luokalle.

Uudistus edellyttää muutoksia opetuksen järjestäjän paikalliseen tuntijakoon. Uusi tuntijako koskee kaikkia vuosiluokkia 7–9. B1-kielen opetusta tulee järjestää 8. ja 9. luokalla siten, että myös 9.-luokkalaiset saavat yhden vuosiviikkotunnin lisää opetusta lukuvuonna 2024–2025 ja 8. luokkalaiset yhden vuosiviikkotunnin lisää viimeistään lukuvuonna 2025–2026 ollessaan 9. luokalla.

Paikallinen opetussuunnitelmatyö B1-kielen oppimäärien osalta tulee tehdä kunnissa ja kouluissa kevään 2024 aikana. Opetushallitus järjestää paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi maksutonta koulutusta vuosina 2024–2025. Koulutukset käynnistyvät keväällä 2024. Päivitettyihin B1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin laaditaan myös tukimateriaalia Opetushallituksen verkkosivuille vuoden 2024 aikana.

Opetushallitus julkaisee päivitetyt perusteet ePerusteet-palvelussa helmikuussa 2024.


 
Tavoitteet
Tuntijakouudistuksen tavoitteena on edistää toisen kotimaisen kielen ja etenkin B1-ruotsin oppimista ja opetusta sekä lisätä toisen kotimaisen kielen osaamista Kansalliskielistrategian mukaisesti. Kansalliskielistrategian tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä ruotsinkielisen kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös riittävän ruotsin kielen taidon saavuttaminen perusopetuksen aikana, jotta vahvistetaan oppilaan valmiuksia käyttää ruotsin kielen taitoaan monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Opetussuunnitelmatyön pääperiaatteena on ollut, että B1-kielen opetuksen tavoitteita ei lisätä, mutta opetuksen tavoitteita, sisältöalueita sekä osaamisen tason kuvauksia on päivitetty. Osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 ei nosteta. 6. luokan lukuvuosiarviointiin ja päättöarviointiin liittyviä osaamisen tason kuvauksia on osittain päivitetty.
 
Linkit

https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20230111.pdf - Valtioneuvoston tuntijakoasetus (111/2023)

https://www.edilex.fi/forfattningssamling/20230111.pdf - Statsrådets förordning om timfördelning

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika 7.11. - 9.12.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme teitä tarkastelemaan erityisesti, vastaako B1-kielten päivitetyt opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksessa tehdyn opetussuunnitelmatyön tavoitetta saada lisää aikaa opettajalle opettaa ja oppilaille oppia, kun opetuksen tavoitteiden lukumäärää ei ole lisätty eikä osaamisen tasoa nostettu. Pyydämme teitä ystävällisesti kirjoittamaan lausuntonne tiivistetysti. Koska yhden vuosiviikkotunnin lisäys kohdentuu vuosiluokkaan 7, pyydämme teitä erityisesti kiinnittämään huomiota vuosiluokan 7 opetussuunnitelmaluonnokseen.

Pyydämme, että lausuntonne sisältää vähintään seuraavat asiat:
  • mistä oppimäärästä haluatte lausua
  • mitä vuosiluokkakokonaisuutta lausuntonne koskee
  • lausunto erityisesti tavoitteista 1-4 (opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet, arvioinnin kohde, osaamisen tason kuvaukset arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 sekä keskeiset sisältöalueet)
  • lausunto tavoitteiden 5-9 keskeisistä sisältöalueista. 
Kehittyvän kielitaidon tavoitteisiin 5-9 liittyviä osaamisen tason kuvauksia ei tarvitse kommentoida, koska ne perustuvat Kehittyvään kielitaidon taitotasoasteikkoon.

Vapaamuotoinen palaute ja muut huomiot ovat myös tervetulleita.
Valmistelijat
Opetusneuvos Annamari Kajasto, Opetushallitus, suomenkielinen koulutus
Opetusneuvos Olli Määttä, Opetushallitus, suomenkielinen koulutus
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, svenskspråkig utbildning (förfrågningar på svenska)
  • sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)oph.fi
  • e-postadress enligt förnamn.efternamn(at)oph.fi
Jakelu:
Aineenopettajaliitto AOL ry    
EK    
Finlands svenska lärarförbund rf    
Finlands svenska lärarförbund rf    
Finsklärarföreningen rf    
Karvi    
Kieliverkosto    
OAJ    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sakki ry    
Steinerkasvatuksen liitto    
Suomen kieltenopettajien liitto ry    
Suomen kustannusyhdistys ry    
Suomen lukiolaisten liitto ry    
Suomen ruotsinopettajat ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska nu    
Asiasanat

B1-kieli

B1-ruotsi

B1-finska

B1-vieras kieli