Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - B1-kielen opetussuunnitelman perusteluonnos, perusopetus

Utkastet om läroplansgrunderna i B1-språk, den grundläggande utbildningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-4368-2023

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utbildningsstyrelsen ber vänligen om ert utlåtande om utkastet till grunder för läroplanen för B1-språket inom den grundläggande utbildningen. Utkastet innehåller grunderna för årskurs 3–6, 7 och 8–9.

Antalet lärokurser i B1-språket i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är tre i årskurserna 3–6 och 7–9: det andra inhemska språket, B1-lärokurs i finska, det andra inhemska språket, B1-lärokurs i svenska (ruotsi) och B1-lärokurs i främmande språk.

Under 2023 har Utbildningsstyrelsen tillsammans med en arbetsgrupp bestående av språklärare reviderat grunderna för alla tre lärokurser i B1-språket.

 
Bakgrund
Grunderna för läroplanen för de tre lärokurserna i B1-språket har reviderats med anledning av att en årsveckotimme har lagts till för B1-språket i årskurs 7 i statsrådets förordning om timfördelningen som träder i kraft 1.8.2024.

Timfördelningen och lokala läroplaner i enlighet med timfördelningen tas i bruk i årskurserna 7–9 från och med 1.8.2024. Enligt timfördelningen ska undervisningen i B1-språket ordnas med omfattningen minst sju årsveckotimmar på följande sätt: två årsveckotimmar i årskurs 6, två årsveckotimmar i årskurs 7 och tre årsveckotimmar i årskurs 8–9.
Utbildningsanordnaren kan i den lokala läroplanen besluta hur de ovan nämna tre årsveckotimmarna fördelas mellan årskurs 8 och 9.


Ändringen i statsrådets förordning om timfördelningen förutsätter ändringar i utbildningsanordnarens lokala timfördelning. Den nya timfördelningen omfattar alla årskurser 7–9. Undervisningen i B1-språket ska ordnas i årskurs 8 och 9 så att även eleverna i årskurs 9 får en till årsveckotimme undervisning läsåret 2024–2025 och eleverna i årskurs 8 en till årsveckotimme senast läsåret 2025–2026 när de går i årskurs 9.

Det lokala läroplansarbetet för lärokurserna i B1-språket ska utföras i kommunerna och skolorna våren 2024. Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri utbildning till stöd för det lokala läroplansarbetet år 2024–2025. Utbildningen inleds våren 2024. Stödmaterial för de reviderade läroplansgrunderna för B1-språket publiceras även på Utbildningsstyrelsens webbplats under år 2024.

Utbildningsstyrelsen publicerar de reviderade grunderna i tjänsten eGrunder i februari 2024.
 
Målsättningar
Målet för förnyelsen av timfördelningen är att främja lärandet och undervisningen av det andra inhemska språket och i synnerhet B1-svenska och främja kunskaperna i det andra inhemska språket i enlighet med nationalspråksstrategin. Målet för nationalspråksstrategin är att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att den fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft. Ett viktigt mål är även att tillräckliga kunskaper i svenska ska uppnås under den grundläggande utbildningen för att stärka elevens beredskap för att använda språkkunskaperna på ett mångsidigt sätt i olika kommunikationssituationer.

Grundprincipen vid revideringen av läroplansgrunderna har varit att inte lägga till flera mål för undervisningen i B1-språket, men målen för undervisningen, de centrala innehållsområdena och beskrivningarna av kunskapsnivån har uppdaterats. Kunskapsnivån för vitsorden 5, 7, 8 och 9 höjs inte. Beskrivningarna av kunskapsnivån för läsårsbedömningen i årskurs 6 och slutbedömningen har delvis uppdaterats.
 
Länkar:

https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20230111.pdf - Valtioneuvoston tuntijakoasetus (111/2023)

https://www.edilex.fi/forfattningssamling/20230111.pdf - Statsrådets förordning om timfördelning

Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden för utlåtandena 7.11.- 9.12.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er i synnerhet ta ställning till om de uppdaterade läroplansgrunderna för B1-språket motsvarar målet för läroplansarbetet vid Utbildningsstyrelsen om att lärarna ska få mer tid att undervisa språket och eleverna mer tid att lära sig språket i och med att antalet mål för undervisningen inte har utökats eller kunskapsnivån höjts. Vi ber er vänligen skriva ett koncist utlåtande. Eftersom årsveckotimmen som läggs till inriktas till årskurs 7, ber vi er i synnerhet fästa uppmärksamhet vid utkastet till läroplansgrunder för årskurs 7.

Vänligen inkludera åtminstone följande i ert utlåtande:
  • vilken lärokurs ert utlåtande gäller
  • vilken årskurshelhet ert utlåtande gäller
  • utlåtande om i synnerhet mål 1–4 (mål för undervisningen, mål för lärandet, föremål för bedömningen, beskrivning av kunskapsnivån för vitsorden 5, 7, 8 och 9 och centrala innehållsområden)
  • utlåtande om de centrala innehållsområdena för mål 5–9. 
Beskrivningarna av kunskapsnivån för mål 5–9 med anknytning till språkutveckling behöver inte kommenteras, eftersom de utgår från nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling.

Fritt formulerad respons och andra synpunkter är även välkomna.
Beredare
Undervisningsrådet Annamari Kajasto, Utbildningsstyrelsen, finskspråkig utbildning (förfrågningar på finska)
Undervisningsrådet Olli Määttä, Utbildningsstyrelsen, finskspråkig utbildning (förfrågningar på finska)
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, svenskspråkig utbildning (förfrågningar på svenska)

E-postadress enligt förnamn.efternamn(at)oph.fi
 
Sändlista:
Aineenopettajaliitto AOL ry    
EK    
Finlands svenska lärarförbund rf    
Finlands svenska lärarförbund rf    
Finsklärarföreningen rf    
Karvi    
Kieliverkosto    
OAJ    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sakki ry    
Steinerkasvatuksen liitto    
Suomen kieltenopettajien liitto ry    
Suomen kustannusyhdistys ry    
Suomen lukiolaisten liitto ry    
Suomen ruotsinopettajat ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska nu    
Ämnesord

B1-kieli

B1-ruotsi

B1-finska

B1-vieras kieli