Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys

Niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31776/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne ns. työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esityksestä. Työryhmän esitys on kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä esittää työturvallisuuslain väliaikaista muuttamista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta tai tämän sairastamasta covid-19-taudista. Käsittelyoikeus olisi, jos työhön liittyy ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle ja tieto on tarpeen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tekemiseen tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen virukselle altistumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Työntekijän olisi pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys kyseisistä tiedoista. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä suojakeinoista. 

Työryhmän esityksessä ehdotuksen voimaantulo ja voimassaoloaika on jätetty auki. Esityksen mahdollista antamista eduskunnalle mukaan lukien voimassaoloaika ei ole linjattu ja se arvioidaan erikseen. Lausuntokierros ei siten välttämättä tarkoita, että esitys tullaan antamaan eduskunnalle lähiaikoina. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa esityksen sisällölliseen ratkaisuun perusteluineen, mitä palautetta voidaan hyödyntää asian mahdollisessa jatkovalmistelussa. 
Tausta
Hallitus päätti neuvotteluissaan 30.11.2021, että niin sanotun työelämän koronapassin valmistelua jatketaan kolmikantaisesti. Koronatodistusta koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi 13.8.2021 asetetussa työryhmässä oli aiemmin katsottu, ettei koronatodistuksiin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä kyetä ratkaisemaan koronatodistussääntelyn valmistelulle asetetussa määräajassa ottaen huomioon muun muassa, että valmisteluun liittyy merkittäviä työsuhteita koskevia perusoikeuskysymyksiä ja että työoikeudelliset lait valmistellaan kolmikantaisesti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 9.12.2021 työryhmän ns. työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten. Työryhmän tehtävänä oli muun muassa arvioida edellytykset ja tarpeet ns. koronapassin laajentamiseen koskemaan työelämää, arvioida ja selvittää myös muu tai muut vaihtoehtoiset keinot, millä päästään tavoitteeseen, sekä tehdä tarkoituksemukaisimmasta vaihtoehdosta lainsäädäntöehdotus. Työryhmän toimikausi päättyi 11.2.2022. 
Tavoitteet
Työryhmän asettamispäätöksessä valmistelun tavoitteena oli löytää keino tai keinoja entistä parempaan työpaikkojen turvallisuuden hallintaan, millä ehkäistään ja estetään altistumista covid-19-virukselle työssä. 

Työturvallisuuslain tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 

Työryhmän esityksen tavoitteena on antaa työnantajalle paremmat edellytykset huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Covid-19-rokotustietoa ja sairastettua covid-19-tautia koskevan tiedon perusteella työnantaja voi paremmin suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet työpaikalla ehkäistäkseen työntekijöidensä altistumisen covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle. Tavoitteena on työpaikan olosuhteista johtuvien koronavirustartuntojen ja mahdollisten ammattitautien syntymisen ehkäiseminen. 
Liitteet:

Työryhmän esitys 11_2_2022_HE työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta.pdf - Työryhmän esitys 11.2.2022 kirjoitettuna hallituksen esityksen muotoon, suomeksi Arbetsgruppens betänkande av den 11 februari 2022 skrivet i form av en regeringsproposition på finska

SV_TyöturvallisuusL_Säännöskohtaiset perustelut ja pykälä_10022022.pdf - Työryhmän esitykseen sisältyvä pykälä ja säännöskohtaiset perustelut ruotsiksi Den paragraf som ingår i arbetsgruppens förslag och de författningsspecifika motiveringarna på svenska

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 31.3.2022 kello 16.15.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajia pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/31776/2021. 

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/31776/2021. 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston Hankeikkunassa.   
Valmistelijat
Lisätietoa antavat:
johtaja Antti Janas, etunimi.sukunimi@gov.fi
hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT    
AVI Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomi    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliikenteen Työnantajat    
Tampereen Yliopisto/Työelämän tutkimuskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtion työmarkkinalaitos    
Asiasanat

työturvallisuus, henkilötieto

arbetssäkerhet

personuppgift