Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18189/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen.

Förslaget innebär att en kommun ska kunna ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott hos finansministeriet, om kommunen på grund av ekonomiska svårigheter till följd av covid-19-epidemin inte kan täcka ett underskott i balansräkningen inom den tidsfrist som anges i lagen. Lagen ska också tillämpas på samkommuner.

Ett underskott i kommunens balansräkning ska enligt 110 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. I 118 § i kommunallagen föreskrivs det om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning.  I 2 och 3 mom. i den paragrafen föreskrivs det om de kriterier och gränsvärden för nyckeltal för kommunens ekonomi som ska uppfyllas för att ett utvärderingsförfarande ska inledas. Ett utvärderingsförfarande kan enligt 2 mom. inledas om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som anges i 110 § 3 mom.

Enligt propositionen ska till lagen fogas en ny 110 a § om ändring av tidfristen för täckande av underskott genom beslut av finansministeriet på ansökan av kommunen. I 1 mom. föreslås en bestämmelse om att finansministeriet trots bestämmelserna om täckande av underskott i kommunens balansräkning i 110 § 3 mom. på ansökan av kommunen kan besluta att kommunen ska täcka ett underskott i balansräkningen inom sex år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt momentet ska tidsfristen tillämpas på utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning istället för den tidsfrist som avses i 118 § 2 mom. Enligt propositionen gäller således villkoren för inledande av ett utvärderingsförfarande enligt 118 § 2 mom. i kommunallagen den i det föreslagna momentet förlängda tiden för täckande av underskott. Ett utvärderingsförfarande i fråga om en kommun som har en speciellt svår ekonomisk ställning ska således få inledas, om kommunen inte täckt underskottet i kommunens balansräkning inom sex år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes i fråga om de kommuner som beviljats en tidsfrist enligt momentet. Till övriga delar ska bestämmelserna i 118 § tillämpas på villkoren för att inleda ett utvärderingsförfarande

Bestämmelser om förutsättningarna för förlängning av tidsfristen, tidsfristerna för inlämnande av ansökan samt om skyldigheten att rapportera till finansministeriet finns 110 § 2–4 mom.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt så att kommunerna kan beakta dem när budgeten och ekonomiplanen för 2021 görs upp. Lagen föreslås gälla till och med den 31 december 2025.
 
Bakgrund
Covid-19-epidemin och de omfattande restriktionerna till följd av den har betydande konsekvenser för samhällsekonomin, den offentliga ekonomin och den kommunala ekonomin. Epidemin påverkar kommunernas ekonomi eftersom särskilt utgifterna för social- och hälsovården ökar och skatte- och avgiftsintäkterna minskar. 

Covid-19-epidemin och undantagstillståndet kommer enligt uppskattningarna att påverka ekonomin för åtminstone en del av kommunerna så att det uppstår ett ännu större underskott eller så att det blir svårare för kommunerna att genomföra åtgärder för att täcka ett underskott. Det är dock osäkert hur långvariga dessa konsekvenser kommer att bli. Konsekvenserna berör åtminstone innevarande år 2020, och man kan anta att de kommer att synas i kommunernas ekonomi även 2021. Konsekvenserna av epidemin kan beaktas så att man temporärt ändrar tidsfristerna för skyldigheten att täcka ett underskott i syfte att lindra konsekvenserna av epidemin
Målsättningar
Syftet med propositionen är att beakta konsekvenserna av covid-19-epidemin för den kommunala ekonomin samt att förbättra kommunernas möjligheter att anpassa sin ekonomi på grund av de ekonomiska svårigheter som följt av epidemin.

Avsikten är att ge kommunerna möjlighet att sprida ut de åtgärder som föranleds av de ekonomiska svårigheterna till följd av epidemin över en längre tid än den som anges i kommunallagens bestämmelser om tidsfristen för täckande av underskott. Det går att förlänga tidsfristen för täckande av underskott i balansräkningen enligt kommunallagen så att kommunen har möjlighet att stegvis över en längre tid sätta in sådana åtgärder som behövs för att täcka underskottet.
Bilagor:
Tidtabell
Sista inlämningsdag för utlåtandena: 11.9.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna in utlåtanden.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på begärän on utkåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden behöver inte skickas separat per e-post eller post.
Beredare
regeringsråd Mervi Kuittinen, puh 0295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi 
konsultativ tjänsteman virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
AKAVA    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, eksote    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin erityishuoltopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Sosteri    
Itä-Uudenmaan koulutuskuntaytymä    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, johtaja    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun liitto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu ky, Soite    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Keva    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami    
Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunta-alan unioni, Julkisen alan unioni JAU    
Kuntarahoitus    
Kuntatarkastajat ry, nyk. Julkishallinnon tarkastajat ry    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kvarnen Samkommun    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Carea    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky, Carea    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin erityishuoltopiiri    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä nyk. RIVERIA    
Pohjois-Karjalan maakuntal.    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, PHHYKY    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
SAK    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon erityishuoltopiiri    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Kunnat

kuntatalous

kuntalaki