Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta

Begäran om utlåtande: Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden och lag om ändring av 46 kap. i strafflagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26656/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utrikesministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden och lag om ändring av 46 kap. i strafflagen.

I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden. Samtidigt upphävs den gällande lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning. Dessutom föreslås det i propositionen att vissa bestämmelser i 46 kap. i strafflagen ändras. I propositionen är det fråga om nationella kompletterande bestämmelser som behövs till stöd för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning), nedanförordningen om exportkontroll.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft hösten 2024.
 
Bakgrund
Nationella bestämmelser om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden finns i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996). Till följd av den nya förordningen om exportkontroll behöver de nationella bestämmelserna uppdateras för att säkerställa att de är förenliga med EU-bestämmelserna och att de verkställs effektivt.

 
Målsättningar
Syftet med lagreformen är att harmonisera de nationella bestämmelserna med förordningen om exportkontroll och att säkerställa att exportkontroll genomförs effektivt. I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden och att den gällande lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning samtidigt upphävs. Bestämmelserna i den nya lagen motsvarar i huvudsak principerna och de centrala elementen i den gällande lagen. Det behöver dock göras ändringar i lagens struktur, och det är därför tydligast att lagen revideras i sin helhet.

Till den del det i förordningen om exportkontroll föreskrivs om till exempel tillståndsplikt, underrättelseskyldigheter och andra skyldigheter för verksamhetsutövare samt om till exempel tillståndsprövning är avsikten att bestämmelserna inte ska finnas också i den nationella lagen. Det behöver i lagen finnas bestämmelser om de krav på rapporter och dokument som anges i förordningen om exportkontroll. Också vissa förfaranden som gäller behandling av ansökningar, beslut som fattas med anledning av ansökningar samt sökande av ändring måste göras klarare. Avsikten är att lagen samtidigt ska ändras så att det säkerställs att målen för exportkontroll nås effektivt. Det föreslås med anledning av detta att myndigheternas befogenheter vid exportkontroll uppdateras och att det till lagen även fogas en nationell kontrollförteckning.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till utrikesministeriet senast den 22 december 2023.
Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen våren 2024.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 22 december 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtande kan också skickas per e-post till adressen kirjaamo.um@gov.fi. Vi ber er använda ärendenumret VN/26656/2022 som referens för utlåtandet.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de utlåtanden som lämnats genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.
 
Beredare
Mer information ges av

Emilia Tiuttu, jurist, tfn +358 295 350 043
Elina Ahtela, lagstiftningssekreterare, tfn +358 295 350 223
Carola Miller, jurist, tfn +358 295 350 584


E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.

 
Sändlista:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Huoltovarmuuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kaupan liitto    
Keskusrikospoliisi    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
PIA ry    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Saferglobe    
sisäministeriö    
suojelupoliisi    
Suomen pakote- ja vientivalvontayhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Verohallinto