Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26656/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta. Samalla kumottaisiin nykyinen laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavan rikoslain 46 luvun sääntelyä. Esityksessä on kyse kansallisesta täydentävästä sääntelystä, joka on tarpeen kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821, jäljempänä vientivalvonta-asetus, soveltamisen tueksi.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan syksyllä 2024.
Tausta
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta säädetään kansallisesti kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa laissa (562/1996). Uuden vientivalvonta-asetuksen johdosta kansallista sääntelyä on tarpeen päivittää siten, että varmistetaan kansallisen sääntelyn yhteensopivuus EU-sääntelyn kanssa ja varmistetaan sääntelyn tehokas toimeenpano.
 
Tavoitteet
Lakiuudistuksen tavoitteena on kansallisen sääntelyn yhteensovittaminen vientivalvonta-asetuksen kanssa ja vientivalvonnan tehokkaan toimeenpanon varmistaminen. Esityksessä ehdotetaan säädettävän uusi laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja samalla kumottavan voimassa oleva kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettu laki. Uuden lain sääntely vastaisi pääosin voimassa olevan lain periaatteita ja keskeisiä elementtejä. Lain rakenteeseen on kuitenkin tarpeen tehdä muutoksia, joiden johdosta olisi selkeintä uudistaa laki kokonaan.

Siltä osin kuin esimerkiksi luvanvaraisuudesta, ilmoitusvelvollisuuksista ja muista toiminnanharjoittajien velvoitteista sekä esimerkiksi lupaharkinnasta säädetään vientivalvonta-asetuksessa, säännöksiä ei ole tarkoitus toistaa kansallisessa laissa. Lakiin on tarpeen ehdottaa EU-asetuksen edellyttämiä raportointi- ja asiakirjavaatimuksiin liittyviä säännöksiä. Lisäksi olisi tarpeen selkeyttää tiettyjä hakemusten käsittelyyn, hakemusten johdosta tehtäviin päätöksiin ja muutoksenhakuun liittyviä menettelyjä. Lakia on samalla tarkoitus kehittää siten, että varmistetaan vientivalvonnan tavoitteiden tehokas toteutuminen. Tämän johdosta ehdotetaan päivitettävän viranomaisten toimivaltuuksia vientivalvonnassa, minkä lisäksi lakiin ehdotetaan lisättävän kansallinen valvontaluettelo.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ulkoministeriölle viimeistään 22.12.2023.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 22.12.2023 mennessä. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.um@gov.fi. Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä asianumeroa VN/26656/2022.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

lakimies Emilia Tiuttu, puh. +358 295 350 043 (20.12.2023 saakka)
lainsäädäntösihteeri Elina Ahtela, puh. +358 295 350 223
lakimies Carola Miller, puh. +358 295 350 584

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Huoltovarmuuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kaupan liitto    
Keskusrikospoliisi    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
PIA ry    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Saferglobe    
sisäministeriö    
suojelupoliisi    
Suomen pakote- ja vientivalvontayhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Verohallinto