Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18505/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om digital identitet.
I regeringspropositionen föreslås att det stiftas en lag om tjänster för digital identitet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt en lag om digitala identitetshandlingar. Dessutom föreslås att det görs ändringar i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster, lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om identitetskort, passlagen och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

Bakgrund

Finansministeriet tillsatte den 8 oktober 2020 ett projekt för att utveckla den digitala identiteten och olika sätt att utnyttja den (VM161:00/2020). Utifrån den tjänstemannaberedning som gjordes före projektet ansågs det att det under projektets gång behöver utvecklas en verksamhetsmodell och tas fram lösningar genom vilka den digitala identitet som garanteras av staten kan tillhandahållas i form av en digital identitetshandling, som kan användas för att uträtta olika ärenden. Projektet syftar dessutom till att, gemensamt med projektet för att förnya personbeteckningen, utvidga målgruppen för kärnidentiteten så att den omfattar fler än de personer som i dag registreras i befolkningsdatasystemet.

Inom ramen för projektet planerades under hösten 2021 tjänster för digital identitet och digitala identitetshandlingar. Utifrån detta arbete har finansministeriet berett ett utkast till regeringsproposition om lagstiftning som är nödvändig för att ta fram och införa de lösningar som planerats i projektet för digital identitet. Finansministeriet tillsatte den 23 juni 2021 även en lagstiftningsarbetsgrupp för digital identitet och en underarbetsgrupp för konsekvensbedömning. Båda grupperna har deltagit i beredningen av utkastet till regeringsproposition. Det utkast till regeringsproposition som är föremål för begäran om utlåtande har emellertid till centrala delar beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet.

Målsättningar
Syftet med förslaget är att göra det möjligt att producera och använda digitala identitetshandlingar och digitala ärendehanteringsverktyg för utlänningar. Det är fråga om nya mobilappar som stöder digital ärendehantering och som polisen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska producera för att påvisa fastställda personuppgifter. De digitala identitetshandlingarna ska också fungera som en handling som styrker identitet. Lagen om tjänster för digital identitet som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller ska innehålla bestämmelser om ett datasystem för digital identitet. Datasystemet ska fungera som grund för en digital identitetshandling och vara ett verktyg för digital kommunikation för utlänningar. Genom propositionen blir det dessutom möjligt för personer som inte vill eller kan använda mobilappen att använda ett alternativt identifieringsverktyg. Identifieringsverktyget ska användas för elektronisk ärendehantering inom den offentliga sektorn och det ska beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ett särskilt syfte med propositionen är att skapa förutsättningar för personer att själva dela sådana uppgifter om sig själva som bestyrkts av myndigheter (så kallad självsuverän identitet, Self-sovereign identity). Avsikten är inledningsvis att som grund för det framtida utvecklingsarbetet göra det möjligt för personer att själva visa vissa uppgifter om sin identitet samt skapa grundläggande strukturer och praxis för hur uppgifter inom den självsuveräna identiteten visas.

Lagförslagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

 
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM092:00/2021 - Hankesivu: Digitaalista henkilöllisyyttä koskevan lainsäädännön valmistelu

Bilagor:
Tidtabell

Skriftliga utlåtanden om utkastet till regeringsproposition ska lämnas via utlåtande.fi senast den  8.4.2022 före kl. 16.15.
 

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.

För att underlätta behandlingen av remissvaren ber finansministeriet att utlåtandet indelas enligt de mellanrubriker som anges i remissbegäran. En del frågor har emellertid riktats till vissa aktörer, och alla frågor behöver inte besvaras. Den som ger utlåtandet kan välja vilka teman ur helheten som är ändamålsenliga.
Ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ska komma ihåg att arkivera sina svar även i VAHVA-systemet med koden VN/18505/2021.

Beredare
Mer information ges av specialsakkunnig Emilia Laitala (+358 295 530 517, Emilia.Laitala@gov.fi) och lagstiftningsråd Maarit Huotari (+358 295 530 518, Maarit.Huotari@gov.fi).


 
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Aava    
Ahvenanmaan Ammattikorkeakoulu (Högskolan på Åland)    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alko Oy    
Allianssi    
Altia Oyj    
Arek Oy    
Arene ry.    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Brändö kommun    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland (SoteDigi) Oy    
Eckerö kommun    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Karjalan ulosottovirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ulosottovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evankelis-luterilainen kirkko    
Evijärven kunta    
Finanssivalvonta    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Fujitsu Finland Oy    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Geta kommun    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen amk    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
IIS Palvelut Oy    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun ulosottovirasto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kanta-Hämeen ulosottovirasto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Savon Jätehuolto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keski-Suomen ulosottovirasto    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Koululiikuntaliitto KLL ry    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kumlinge kommun    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kymenlaakson ulosottovirasto    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden amk    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lapin rajavartiosto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin syyttäjänvirasto    
Lapin työ- ja elinkeinokeskus    
Lapin ulosottovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Lidl Suomi Ky    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikkukaa! ry    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luonnonvarakeskus    
LUT Yliopisto    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan ulosottovirasto    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maaseutuvirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Metsänhoitoyhdistykset    
Metsäntutkimuslaitos    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nets Oy    
Niuvanniemen sairaala    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ortodoksinen kirkko    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Oulun seudun ulosottovirasto    
Oulun syyttäjänvirasto    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Oy Samlink Ab    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien tutkimuskeskus    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Satakunnan peruspalveluyhtymä PoSa    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon ulosottovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Pohjola-Norden    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti Oy    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen koulutuskonserni    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen ulosottovirasto    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun ulosottovirasto    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan AMK    
SAK ry    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salpausselän syyttäjänvirasto    
Saltviks kommun    
SAMOK ry. Suomen opiskelijakuntien liitto    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satakunnan ulosottovirasto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Soste Suomen sosiaali ja terveys ry.    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Soveltava Liikunta SoveLi ry    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suojelupoliisi    
Suomalais-Venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tilaajavastuu Oy    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry.    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomenlahden merivartiosto    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Säästöpankkiliitto osk    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus    
TELA Työeläkevakuuttajat ry.    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan seudun vesilaitos    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valteri-koulu    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Vartiolentolaivue    
Vatajankosken Sähkö    
Vehmaan kunta    
Veritas    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VR Yhtymä Oy    
VTT Oy    
Vårdö kommun    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisradio    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ålands tingsrätt    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

digitalisaatio

Digitaalinen henkilöllisyys