Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta

Statsrådets förordning om utbyte eller avveckling av ett befintligt nät som innehas av ett företag med betydande marknadsinflytande

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21025/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den (RP 98/2020 rd) föreslås att det stiftas en ny 81 c §, där det föreskrivs om förfaranden som ett företag med betydande marknadsinflytande ska iaktta när det avvecklar eller byter ut sitt befintliga nät. Enligt bestämmelsen ska ett företag med betydande marknadsinflytande meddela sina avsikter till Transport- och kommunikationsverket. Enligt det föreslagna 3 mom. ska närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av elektronisk anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bakgrund
I förordningen ska föreskrivas om de uppgifter som ett företag med betydande marknadsinflytande ska ta med i sin anmälan. Uppgifterna gäller till exempel egenskaperna hos det nät som ska avvecklas eller bytas ut, den planerade tidpunkten för utbytet eller avvecklingen samt tillgången på och egenskaperna hos alternativa eller ersättande förbindelser.
Målsättningar
I förordningen ska föreskrivas om de uppgifter som ett företag med betydande marknadsinflytande ska ta med i sin anmälan. Utkastet till förordning har samband med den lagändring som föreslås i regeringens proposition RP 98/2020 rd.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 10.11.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information: Specialsakkunnig Aino Koskinen, aino.koskinen@lvm.fi 0295342224
Sändlista:
Alajärven Puhelinosuuskunta    
Blue Lake Communications    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurajoen Puhelin Osk    
Härkätien Puhelin Oy    
Härkätien Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Jakobstadsnejdens Telefon Ab    
Kaisanet Oy    
Karjaan Puhelin Oy/Karis Telefon Ab    
Kimito Telefonaktiebolag    
Laitilan Puhelin Osk    
Lounea Oy    
LPOnet Oy Ab    
Mariehamns Telefon Ab    
MPY Palvelut Oyj    
Paraisten Puhelin Oy/Pargas Telefon Ab    
Paraisten Puhelin Oy/Pargas Telefon Ab    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
TeliaSonera Finland Oyj    
TeliaSonera Finland Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Ålands Telefonsandelslag    
Ämnesord

laajakaista

sähköinen viestintä

huomattavan markkinavoiman sääntely