Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN – AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN – AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 60/08/2013

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvosto asetti 19.9.2013 parlamentaarisesti kokoonpannun komitean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän uudistamiseksi. Toimeksiantonsa mukaan komitean tuli vuoden 2014 loppuun mennessä valmistella jatkovalmistelun linjauksia koskeva välimietintö sekä hallituksen esityksen muotoon laadittu loppumietintö 30.4.2017 mennessä. Komitea on 16.6.2017 luovuttanut loppumietintönsä (OM julkaisu 33/2017) oikeusministeriölle.
Tausta
Komitean toimeksiantoon kuului pääasiassa ehdottaa yhteiskuntakehityksen edellyttämiä itsehallintojärjestelmän ja itsehallintolain uudistuksia sekä valmistella ehdotus itsehallintoa koskevaksi nykyaikaiseksi lainsäädännöksi. Komitean tuli myös ehdottaa toimenpiteitä taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi. Lisäksi komitealle kuului tarkistaa maakunnan ja valtakunnan välistä toimivallanjakoa sekä ehdottaa muutettaviksi sellaisia toimivaltasäännöksiä, jotka ovat käytännössä aiheuttaneet tulkintaongelmia.

Komitea esitti välimietinnössään (OM mietintöjä ja lausuntoja 6/2015) linjaukset Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämiseksi. Välimietinnössä komitea esitti näkemyksensä muun muassa mahdollisuuksista yksinkertaistaa uusien lainsäädännönalojen siirtämistä Ahvenanmaan maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan koskevaa menettelyä sekä lisätä Ahvenanmaan taloudellista itsehallintoa.  Loppumietinnön valmistelussa komitea noudatti pääasiassa välimietinnössä lukkoon lyötyjä linjauksiaan.
Tavoitteet
Esitysehdotuksessaan komitea ehdottaa kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Tarkoituksena on ajantasaisen lain säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla. Vireillä olevan uudistamisen keskeisenä tavoitteena on Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän luominen, joka olisi nykyistä dynaamisempi ja joka ajan myötä mahdollistaisi eri toimivalta-alueiden joustavamman siirtämisen Ahvenanmaan maakuntapäiville. Ahvenanmaan yhteiskunta saisi täten enemmän vaikutusvaltaa sellaisten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen Ahvenanmaan sopeuttamiseksi eri yhteiskuntasektoreilla tapahtuvaan jatkuvaan kehitykseen. Lisäksi ehdotetaan muun muassa itsehallinnon kulujen rahoittamista koskevan tasoitusjärjestelmän joustavoittamista.
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 15.9.2017 klo 16.15 mennessä oikeusministeriölle.


 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Eduskunnan ja Ahvenanmaan maakuntapäivien poliittisilla ryhmillä on tarvittaessa mahdollisuus lausua komiteamietinnöstä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausunto annetaan organisaation nimissä, tulee huolehtia siitä, että lausunnon hyväksyminen tapahtuu organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntoluonnoksen voi lähettää toiselle käyttäjälle hyväksyttäväksi ennen lausunnon julkaisua. Myös hyväksyjän tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:n käyttäjäksi.

 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:
Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, puh. 02951 50334 ja neuvotteleva virkamies Maiju Tuominen, puh. 02951 50088, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi.

Jakelu:
Akava rf/ Akava ry    
Akava ry    
Akava-Åland r.f.    
Centerns riksdagsgrupp/ Keskustan eduskuntaryhmä    
Eduskuntaryhmä ​Uusi vaihtoehto    
Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f.    
Finlands Bank/ Suomen Pankki    
Finlands Maskinbefälsförbund/Suomen Konepäällystöliitto    
Finlands Skeppsbefälsförbund/ Suomen Laivanpäällystöliitto r.y.    
Gröna riksdagsgruppen/ Vihreä eduskuntaryhmä    
Högsta domstolen/Korkein oikeus    
Justitiekanslersämbetet/ Oikeuskanslerinvirasto    
Justitieministeriet/ Oikeusministeriö    
Korkein hallinto-oikeus    
Kristdemokratiska riksdagsgruppen/ Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Kyrkostyrelsen/ Kirkkohallitus    
Liberalerna på Åland r.f.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Moderat Samling på Åland r.f.    
Näringslivets Centralförbund/ Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Obunden Samling    
Puolustusministeriö    
Rederierna i Finland rf/ Suomen varustamot ry    
Republikens presidents kansli/ Tasavallan presidentin kanslia    
Riksdagens justitieombudsman/ Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Samlingspartiets riksdagsgrupp/ Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Sannfinländarnas riksdagsgrupp/ Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sjömansunionen/ Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Skatteförvaltningen/Verohallinto    
Social- och hälsovårdsministeriet/ Sosiaali- ja terveysministeriö    
Socialdemokratiska riksdagsgruppen/ Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Statens Ämbetsverk på Åland + Ålandsdelegationen    
Svenska riksdagsgruppen/ Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Tehys fackavdelning på Åland r.f.    
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC/ Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Undervisnings- och kulturministeriet/ Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vänsterförbundets riksdagsgrupp/ Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Ympäristöministeriö    
Ålands Framtid    
Ålands fredsinstitut    
Ålands landskapsregering    
Ålands Näringsliv    
Ålands Socialdemokrater    
Åländsk Center r.f.    
Åländsk Demokrati    
Asiasanat

Åland

Ålands självstyrelse

självstyrelse

statsförfattning

Ålandskommittén 2013