Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä

Lausuntopyyntö tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10194/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä.  
Tausta
Tuomareiden koulutusta on uudistettu 1.1.2017 voimaan tulleella tuomioistuinlailla sekä siihen liittyvällä lainsäädännöllä mukaan lukien tuomioistuinharjoittelusta annettu laki. Tuomioistuinlakia koskevaan hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessaan edun­kunta on edellyttänyt, että hallitus seuraa tuomareiden koulutusta koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa uudistuksen ai­heuttamiin kustannuksiin, tuomarinkoulutuslautakunnan voimavaroihin, asessorien haku- ja nimitysmenettelyyn sekä uudistuksen vaikutuksiin tuomarin uran avoimuuteen.
 
Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittaneen Tuomioistuinviraston tehtävänä on huoleh­tia tuomareiden koulutuksen järjestämisestä yhteistyössä tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa.
 
Oikeusministeriö asetti joulukuussa 2019 selvityshenkilön, jonka tehtävänä oli arvi­oida tuomareiden koulutusta koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia sekä Tuo­mioistuinviraston vaikutuksia tuomareiden koulutukseen. Selvityshenkilö Jennimari Huovinen luovutti selvityksen oikeusministeriölle 30.10.2020.
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon jatkotoimenpiteistä päätettäessä.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-841-7 - Tuomareiden koulutuksen kehittäminen : Selvitys uudistuksen vaikutuksista

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 11.6.2021.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta

Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: Hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 02951 50458 
etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin yliopisto    
Lapin yliopisto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Ulosottolaitos    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

koulutus

selvitys

tuomioistuimet

utbildning

utredning

domstolarna