Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset

Lausuntopyyntö: Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/117900/03.04.04.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 20.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset.
Tausta
Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 204 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 206 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutettiin liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla (227/2021). Merimieslääkäreitä ja rautatielääkäreitä koskevia kelpoisuusvaatimuksia täsmennettiin siten, että hakijalta tai hyväksynnällä toimea harjoittavalta edellytetään sitä, ettei hänen oikeuksiaan toimia lääkärin ammatissa ole rajoitettu tavalla, joka rajoittaisi rautatie- tai merimieslääkärin tehtävässä toimimista. Määräystä päivitetään vastaamaan liikenteen palveluista annettuun lakiin tulleita muutoksia sekä poistamalla tarpeettomia kohtia.
Tavoitteet
Määräykseen tarkennettaisiin, millä tavoin lääkärin oikeuksia ei saa olla rajoitettu, jotta henkilö voidaan hyväksyä toimimaan rautatie- tai merimieslääkärinä. Lisäksi tarkennettaisiin, että hyväksyntää hakevan osaaminen osoitetaan suorittamalla Traficomin hyväksymä peruskurssi.

Osaamisen ylläpitämistä ja hyväksynnän uudistamista koskevia kohtia täsmennettäisiin siten, että määräykseen tarkennetaan hyväksynnän voimassaoloaikana edellytettävä kertauskoulutuksen määrä sekä vuosittaiset vähimmäismäärät sopivuuden arvioinneille tai psykologisille henkilöarvioinneille. Traficom voisi harkinnan mukaan uudistaa hyväksynnän, vaikka vähimmäisedellytykset eivät olisi täyttyneet tarkastelujakson aikana.

Määräykseen lisättäisiin kohta, jonka mukaan hyväksynnän haltijan olisi ilmoitettava Traficomille lääkärin tai psykologin oikeuksiensa rajoittamisesta tai muista hyväksyntään vaikuttavista muutoksista.

Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2024.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot määräyksestä pyydetään antamaan 20.12.2023 mennessä.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/117900/03.04.04.00/2022. Lausuntojen antamisessa voi käyttää liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.
Valmistelijat
johtava asiantuntija Jari Latvala, sähköposti jari.latvala(at)traficom.fi, puh 029 534 7004
erityisasiantuntija Suvi Pajuaho, sähköposti suvi.pajuaho(at)traficom.fi, puh 029 534 5332
erityisasiantuntija Elo Ruutu, sähköposti elo.ruutu(at)traficom.fi, puh 029 534 5305
lakimies Elina Saukkoriipi, sähköposti elina.saukkoriipi(at)traficom.fi, puh. 029 534 546
Asiasanat

merenkulku

sjöfart

rautatiet

järnväg