Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset

Begäran om utlåtande: Godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/117900/03.04.04.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 20.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om utkastet till föreskriften Godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer.
Bakgrund
I lagen om transportservice (320/2017) ändrades 204 § 1 mom. 1 punkten och 206 § 1 mom. 1 punkten genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice (227/2021). Behörighetskraven för sjömansläkare och järnvägsläkare preciserades så att det av sökanden eller den som bedriver verksamhet med stöd av ett godkännande förutsätts att personens rätt att utöva läkaryrket inte har begränsats på ett sätt som inskränker möjligheterna att arbeta som järnvägs- eller sjömansläkare. Föreskriften uppdateras för att motsvara ändringarna i lagen om transportservice och genom att onödiga punkter tas bort.
Målsättningar
Föreskriften skulle precisera på vilket sätt läkarens rättigheter inte får vara begränsade för att en person ska kunna godkännas som järnvägsläkare eller sjömansläkare. Dessutom skulle föreskriften precisera att kompetensen för den som ansöker om godkännande kan påvisas genom att genomgå en grundkurs som Traficom godkänt.

Punkterna om upprätthållande av kompetens och förnyande av godkännande skulle preciseras så att föreskriften preciserar den repetitionsutbildning som krävs under giltighetstiden för godkännandet samt de årliga minimimängderna för bedömning av lämplighet eller psykologiska personbedömningar. Traficom skulle enligt övervägande kunna förnya godkännandet, även om minimivillkoren inte hade uppfyllts under granskningsperioden.

I föreskriften skulle läggas till en punkt enligt vilken innehavaren av godkännandet måste underrätta Traficom om begränsningen av läkarens eller psykologens rättigheter eller om andra ändringar som påverkar godkännandet.

Målet är att den ändrade föreskriften ska träda i kraft början av 2024.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs senast 20.12.2023.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtanden kan också skickas till ämbetsverket per e-post på adressen registrator@traficom.fi eller per brev till adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vi ber att den som ger utlåtande nämner ärendenumret för utkastet till föreskrift TRAFICOM/117900/03.04.04.00/2022 som referens i utlåtandet. Kommentartabellen kan användas vid avgivande av utlåtande.
Beredare
ledande sakkunnig Jari Latvala,e-postadress jari.latvala(at)traficom.fi, tfn029 534 7004
specialsakkunnig Suvi Pajuaho, e-postadress suvi.pajuaho(at)traficom.fi, tfn 029 534 5332
specialsakkunnig Elo Ruutu, e-postadress elo.ruutu(at)traficom.fi, tfn 029 534 5305
jurist Elina Saukkoriipi, e-postadress elina.saukkoriipi(at)traficom.fi, tfn 029 534 5468
Ämnesord

merenkulku

sjöfart

rautatiet

järnväg