Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Pleione-merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Pleione-merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2024/77

Vastausaika on päättynyt: 22.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Ruotsin ympäristövirastolta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
Tausta
Pleione Energipark AB (omistajat OX2 ja Ingka Investments) suunnittelee kokonaisteholtaan noin viiden terawattitunnin (5 TWh) merituulivoimapuistoa Ruotsin talousvyöhykkeelle, noin 37 kilometriä Gotlannin saaresta itään. Hankealueen laajuus on noin 194 neliökilometriä, ja hanke koostuu noin 42–70 merituulivoimalasta ja vetyvoimaloista, jotka sijoitetaan joko omiin yksiköihinsä tai tuulivoimaloiden perustuksiin. Hanke kattaa myös voimalat yhdistävät merenalaisen kaapeliverkoston ja muuntaja-asemat. Suunniteltujen merituulivoimaloiden enimmäiskorkeudeksi on arvioitu 370 metriä. Hankealueen etäisyys Suomeen on noin 317 km, Manner-Latviaan on noin 103 km, Liettuaan 166 km, Viron Saarenmaalle 144 km, Puolaan 289 km, manner-Saksaan noin 507 km ja Tanskaan kuuluvaan Bornholmiin, noin 366 km.  

Hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. Mahdolliset rajat ylittäviin vaikutuksiin on tunnistettu muun muassa linnut, merinisäkkäät, biodiversiteetti, maisemakuva, kalastus, merenkulku ja kumulatiiviset vaikutukset. Hankealueen vieressä kulkevat maakaasuputket Nord Stream 1 ja 2 sekä hankealueen pohjoisosa on aluetta, jossa mereen upotettujen miinojen riski on kohonnut.
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 23.01.–22.02.2024 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 22.02.2024. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2024/77.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Ulla Helminen, puh. 0295 525 2357, ulla.helminen@syke.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Museovirasto | Museiverket    
Puolustusministeriö | Försvarsministeriet    
Puolustusvoimat Pääesikunta| Försvarsmakten Huvudstaben    
Rajavartiolaitos | Gränsbevakningsväsendet    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | Säkerhets- och kemikalieverket    
Työ- ja elinkeinoministeriö | Arbets – och Näringsministeriet    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Asiasanat

YVA, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima, vetyvoima

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft, vätgasverk