Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Pleione-merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftparken Pleione i Sveriges ekonomiska zon

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2024/77

Vastausaika on päättynyt: 22.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Sveriges miljömyndighet (Naturvårdsverket) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
Bakgrund
Pleione Energipark AB (ägarna OX2 ja Ingka Investments) planerar att bygga en havsbaserad vindkraftspark med en total kapacitet på cirka fem terawattimmar (5 TWh) i Sveriges ekonomiska zon, cirka 37 kilometer öster om Gotland. Projektområdet täcker cirka 194 kvadratkilometer och består av 42–70 havsbaserade vindkraftverk och vätgasverk, som placeras antingen i egna enheter eller på fundamenten för vindkraftverken. Projektet omfattar också undervattenskabelnätverk och transformatorstationer som ansluter kraftverken. Den maximala höjden för de planerade havsbaserade vindkraftverken har uppskattats till 370 meter. Avståndet från Pleione Energy Farm-projektområdet till Finland är cirka 317 km, till fastlandet Lettland cirka 103 km, till Litauen 166 km, till Estlands Saaremaa 144 km, till Polen 289 km, till fastlandet Tyskland cirka 507 km och till Bornholm, som tillhör Danmark, cirka 366 km.

Projektet kan orsaka betydande skadliga miljöeffekter som sträcker sig över nationsgränserna. Möjliga gränsöverskridande effekter har identifierats för fåglar, marina däggdjur, biologisk mångfald, landskapsbild, fiske, sjöfart och kumulativa effekter. Nord Stream 1 och 2-gasledningarna går bredvid Pleione Energy Farm-projektområdet och norra delen av projektområdet är ett område där risken för sjunkna minor har ökat.
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar bedömningsprogrammet. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 23.01.–22.02.2024. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i MKB-förfarandet, projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna. Om Finland meddelar att det deltar i MKB-förfarandet, kommer konsekvensbeskrivningen att göras tillgänglig för samråd och synpunkter i Finland i ett senare skede.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 22.02.2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2024/77.

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Finlands miljöcentral, överinspektör Ulla Helminen, tfn 0295 525 2357, ulla.helminen@syke.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Museovirasto | Museiverket    
Puolustusministeriö | Försvarsministeriet    
Puolustusvoimat Pääesikunta| Försvarsmakten Huvudstaben    
Rajavartiolaitos | Gränsbevakningsväsendet    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | Säkerhets- och kemikalieverket    
Työ- ja elinkeinoministeriö | Arbets – och Näringsministeriet    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Ämnesord

YVA, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima, vetyvoima

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft, vätgasverk