Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua tanskalaisen Viborg Go Green -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua tanskalaisen Viborg Go Green -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/1803

Vastausaika on päättynyt: 22.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Tanskan ympäristövirastolta YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
Tausta
BioCirc Group ApS suunnittelee Viborg Go Green -energiapuistoa Viborgin kuntaan Tanskassa, mikä koostuu useista energiantuotantolaitoksista, kuten aurinkovoimaloista, tuulivoimaloista ja suurjännitelaitoksista. Eri osa-alueet liitetään toisiinsa sähkökaapeleilla, ja ne liitetään maakaasuverkkoon, sähköverkkoon, vesihuoltoon ja viemäriverkkoon. Hanke sijaitsee kolmella erillisellä alueellä, jotka sijaitsevat Tjele Godsissa, Tjele Langsø -järven eteläpuolella Kvorningissa ja Tjele Langsø -järven itäpuolella. Hanke saattaa aiheuttaa Suomen kannalta merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia metsähanhiin. Tarkemmat tiedot löytyvät kuulemisasiakirjoista.
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut kuulemisasiakirjat. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 7.–22.11.2023 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua arviointimenettelyyn ja näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 22.11.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukselle sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/1803.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
Jakelu:
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Lapin ELY-keskus | NTM-centralen i Lappland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Norra Österbotten    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Ympäristöministeriö | Miljöministeriet    
Asiasanat

Espoon sopimus

Esbokonventionen