Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua tanskalaisen Viborg Go Green -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av projektet Viborg Go Green i Danmark

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/1803

Vastausaika on päättynyt: 22.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Danmarks miljömyndighet om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
Bakgrund
BioCirc Group ApS planerar energiparken Viborg Go Green i kommunen Viborg i Danmark, som ska bestå av flera energiproduktionsanläggningar, bland annat solkraftverk, vindkraftverk och högspänningsanläggningar. De olika delarna ska kopplas samman med elkablar och anslutas till naturgasnätet, elnätet, vattenförsörjningen och avloppsnätet. Projektet är beläget i tre separata områden i Tjele Gods, söder om sjön Tjele Langsø i Kvorning och öster om sjön Tjele Langsø. Projektet kan ha betydande negativa gränsöverskridande miljöeffekter för sädgås i Finland. Mer information finns i samrådshandlingar. 
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat samrådshandlingar. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 7.–22.11.2023. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i förfarandet och projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 22.11.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2023/1803.

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
Sändlista:
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Lapin ELY-keskus | NTM-centralen i Lappland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Norra Österbotten    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Ympäristöministeriö | Miljöministeriet    
Ämnesord

Espoon sopimus

Esbokonventionen