Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Sylen-merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Sylen-merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/2019

Vastausaika on päättynyt: 1.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Ruotsin ympäristövirastolta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
Tausta
Svea Vind Offshore AB suunnittelee kokonaisteholtaan noin 8 675 megawatin (MW) merituulivoimapuistoa Selkämerelle Ruotsin talousvyöhykkeelle. Hankealue on noin 524 neliökilometriä ja sijaitsee Söderhamnin ja Hudiksvallin kuntien edustalla. Hankkeen arvioitu vuosituotanto on noin 29 terawattituntia (TWh). Hanke koostuu enintään 347 tuulivoimalasta, joiden kapasiteetti on noin 25 MW. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 350 metriä. Meren syvyys hankealueella vaihtelee 15–65 metrin välillä. Hanke koostuu kiinteillä perustuksilla olevista merituulivoimaloista, kiinteillä perustuksilla olevista merimuuntoasemista, mittausmastoista sekä veteen vedetyistä kaapeleista ja siirtokaapeleista mantereelle. Hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, jotka saattavat kohdistua muun muassa kalastukseen ja lepakoihin.
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 3.11.–1.12.2023 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 1.12.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/2019.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Asiasanat

Espoon sopimus

Esbokonventionen