Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Sylen-merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftparken Sylen i Sveriges ekonomiska zon

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/2019

Vastausaika on päättynyt: 1.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Sveriges miljömyndighet (Naturvårdsverket) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
Bakgrund
Svea Vind Offshore AB planerar en havsbaserad vindkraftpark med en total effekt på cirka 8 675 megawatt (MW) i Bottenhavet i Sveriges ekonomiska zon. Projektområdet är cirka 524 kvadratkilometer och belägen utanför Söderhamns och Hudiksvalls kommuner. Projektets uppskattade årsproduktion är cirka 29 terawattimmar (TWh). Projektet består av högst 347 vindkraftverk med en installerad effekt på cirka 25 MW. Vindkraftverkens totalhöjd är 350 meter. Havsdjupet inom projektområdet varierar mellan 15–65 meter. Anläggningen kommer att bestå av havsbaserade vindkraftverk på bottenfasta fundament, havsbaserade transformatorstationer på bottenfasta fundament, mätmaster samt nedlagda kablar i vatten inom gruppstationen och överföringskablar in till land. Projektet kan orsaka betydande skadliga gränsöverskridande miljökonsekvenser, bland annat på fiske och fladdermöss.
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar bedömningsprogrammet. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 3.11.–1.12.2023. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i MKB-förfarandet, projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna. Om Finland meddelar att det deltar i MKB-förfarandet, kommer konsekvensbeskrivningen att göras tillgänglig för samråd och synpunkter i Finland i ett senare skede.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 1.12.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2023/2019.

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Mer information ges överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tfn 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Ämnesord

Espoon sopimus

Esbokonventionen