Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10164/2019

Vastausaika on päättynyt: 12.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Luonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:
 • laki lastensuojelulain muuttamisesta
 • laki valtion lastensuojelulaitoksista
 • laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
 • laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 • sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion lastensuojelulaitoksista
Työryhmän esittämät keskeiset ehdotukset:
 • Säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022 alkaen
 • Tarkennetaan avohuollon palveluja ja säädetään uusi tehostettu avohuollon tukitoimi, jotta lasten sijoituksen tarpeen syntymistä voidaan vähentää
 • Sijaishuoltopaikan valintaa koskevaa sääntelyä täsmennetään ja sijaishuollon kuntouttavaa sisältöä vahvistetaan
 • Vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitetun lapsen oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin
 • Määritellään vaativa sijaishuolto sote-palvelujen toiminnallisesti integroituna laitospalveluna
 • Selkeytetään erityisen huolenpidon jakson hoidollista ja kuntouttavaa sisältöä
 • Erityisen huolenpidon jakso kerralla 90 vuorokaudeksi ja sitä voitaisiin jatkaa erityisistä syistä 90 vuorokautta
 • Erityisen huolenpidon jakson järjestäminen keskitettäisiin valtion lastensuojeluyksiköihin, yksityisiin koulukoteihin sekä kunnan ja maakunnan omistamiin lastensuojelulaitoksiin
 • Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ammatillisia osaamisvaatimuksia tarkennetaan ja määritellään henkilöstöresurssit erityisen huolenpidon asumisyksiköihin
 • Rajoitustoimenpiteissä huomioidaan perustuslain 124 §:n mukainen julkisen vallan ja merkittävän julkisen vallan käyttö ja vahvistetaan lapsen oikeusturvaa
 • Säädetään rajoitustoimenpiteistä, joilla suojellaan päihteitä käyttävän lapsen henkeä, terveyttä ja kehitystä
 • Täsmennetään lastensuojelun jälkihuollon sisältöä
 • Säädetään uusi laki valtion lastensuojelulaitoksista, ja täsmennetään valtion lastensuojeluyksiköiden tehtäviä vaativan sijaishuollon ja perusopetuksen integroituna palveluna.
Lait tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta.
Tausta
Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän 4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28).

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän ajalle 14.3.2019 - 30.6.2020 uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää 1) tarvittava monialainen sijaishuollon kokonaisuus ja rakenne erityisen vaativaa tukea tarvitsevien lasten hoidossa, huolenpidossa ja itsenäistymisen tukemisessa sekä sijaishuollon liittyminen palvelurakenteen muutokseen ja uudistamiseen; 2) miten varmistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten mielenterveys- ja päihdepalvelut ja tarvittava muu sosiaali- ja terveydenhuollon tuki; 3) rajoitustoimenpiteiden tarkoitus, tavoitteet ja muutostarpeet lastensuojelulaissa; 4) sijaishuollon rooli ja tuki lapsen peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen suorittamisessa ja työelämään kiinnittymisessä. Lisäksi työryhmän tehtäväksi asetettiin laatia edellä mainittuun selvitykseen perustuva esitys hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä on ehdotuksissaan huomioinut eduskunnan ponnen (EV 317/2018 vp – HE 237/2018 vp) ja arvioinut sijaishuollossa olevien lasten oikeutta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä lastensuojelulakiin sisältyvien rajoitusten käyttöä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä, lyhentää sijoituksen pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia.

Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähentää erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162414/STM_2020_28_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti / Slutrapport av arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet (på finska)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan 12.2.2021 mennessä. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kyselyyn, jossa on sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä työryhmän luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyssä on lisäksi sen lopussa mahdollisuus vapaamuotoiseen kommentointiin. VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan vastauksensa VAHVA-asialle VN/10164/2019.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat
Neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, 02951 63482, etunimi.sukunimi@stm.fi
Hallitussihteeri Tiina Muinonen, 02951 63185, etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området    
ADHD-liitto    
Akaan kaupunki    
A-klinikkasäätiö    
Ammatillisten perhekotien liitto APKL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Arjessa Oy    
Attendo    
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Enontekiön kunta    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Familar Oy    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Hailuodon kunta    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Inarin kunta    
ITLA    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Itä-Suomen yliopisto, hyvinvointioikeuden instituutti    
Janakkalan kunta    
Joutsan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalliola-konserni    
Kangasalan kaupunki    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaskisten kaupunki    
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kirkkonummen kunta    
Kittilän kunta    
Kokemäen kaupunki    
Korsnäsin kunta    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Kynnys ry    
Kärsämäen kunta    
Lagmansgården    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinlahden kunta    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lapsuudentutkimuksen seura    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Limingan koulutuskeskus    
Limingan kunta    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Naantalin kaupunki    
Niuvanniemen sairaala    
Nokian kaupunki    
Nuorisotutkimusverkosto    
Nuorten Ystävät    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oriveden kaupunki    
Osallisuuden aika ry    
Oulun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhehoitoliitto ry    
Perhekuntoutuskeskus Lauste    
Perusturvaliikelaitos Saarikka    
Pesäpuu ry    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Puolangan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Sairilan koulukoti    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sippolan koulukoti    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
SOS Lapsikylät    
Sosiaali- ja terveysministeriö: OHO, SVO, TUTO, APO, TTO, YTO/TOK, YTO/YPA    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta    
Sosiaalityön tutkimuksen seura    
Sosiaalityöntekijöiden seura    
Sosnet    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Punainen Risti    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Finlands Folktinget    
Säkylän kunta    
Taivalkosken kunta    
Talentia ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, sosiaalityö    
Tays / EVA-yksikkö    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät – TESO ry    
Tervolan kunta    
Tietosuojavaltuutettu    
Tornion kaupunki    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, sosiaalityön oppiaine    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Vehmaan kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Vuorelan koulukoti    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys ry    
Ylitornion kunta    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki