Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Förslag till regeringens proposition om ändring av lagen om utsläppshandel

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14045/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

 
 
Målsättningar

I propositionen föreslås det att lagen om utsläppshandel ändras så att det till lagen fogas bestämmelser om ibruktagande av, ansökan om och bemyndigande att utfärda förordning om en standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp för utsläppshandelsanläggningar samt andra förpliktande bestämmelser.
Lagen avses träda i kraft under de första månaderna av 2021.
 

Bilagor:

Lausuntopyyntö PKL.docx - Lausuntopyyntö

VN0032231_Lausuntopyyntö PKL_sv.docx - Begäran om yttrande

PKL muutosehdotus.docx - Ehdotus päästökauppalain muuttamiseksi

PKL muutosehdotus SV.docx - Förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Tidtabell
Arbets- och näringsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna in eventuella yttranden senast den 28 augusti 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna yttrandet genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information i ärendet ges av

Tarja Virkkunen, överinspektör
Effektivitet, teknologi och utsläpphandel
Tfn. +358 295 048 252, tarja.virkkunen@tem.fi


 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö