Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23941/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Voimassa olevassa sääntelyssä lähtökohtana on, että määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava vanki päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa. Vanki, joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään kuitenkin ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet. Alle 21-vuotiaana rikoksensa tehnyt vanki puolestaan päästetään lähtökohtaisesti ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan puolet tai yhden kolmasosan, jos hän ei ole rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. Tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöä siten, että ainoastaan ensimmäistä kertaa vankeusrangaistusta suorittava vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksestaan, eikä tuomitun niin sanottu ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen. 
 
Lisäksi ehdotetaan muutosta sääntelyyn, joka koskee eräiden Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten oikeutta käsitellä tuomittuja koskevia henkilötietoja. Ehdotettava rikoslain muutos edellyttäisi pääsyä rangaistusajan laskemisessa tarvittaviin tietoihin nykyistä pidemmältä ajalta.
Tausta
Hanke liittyy pääministeri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan ehdonalaista vapautumista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran.
Liitteet:

HE-luonnos 27.3.2024.pdf - HE-luonnos 27.3.2024

Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.5.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. 
Valmistelijat
Mirja Salonen, lainsäädäntöneuvos, +358 295 150 072, mirja.salonen@gov.fi  
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Korkein oikeus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/Krimo    
Kris – Suomen keskusliitto ry    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry (Juristiliitto)    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

vankeus

rikosoikeus

straffrätt

seuraamukset

ehdonalainen vapaus

villkorlig frigivning

påföljder

fångenskap