Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen och lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23941/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utgångspunkten i de gällande bestämmelserna är att en fånge som avtjänar ett fängelsestraff på viss tid friges villkorligt när fången har avtjänat två tredjedelar av sitt straff. En fånge som under fem år före brottet inte avtjänat ett fängelsestraff i ett fängelse ska dock friges villkorligt när hälften av straffet har avtjänats. En fånge som har begått sitt brott före 21 års ålder friges i regel villkorligt när hälften av straffet är avtjänat, eller när en tredjedel av straffet är avtjänat om fången under tre år före brottet inte avtjänat ett fängelsestraff i fängelse. Avsikten är att ändra lagstiftningen så att bara en dömd som avtjänar sitt första fängelsestraff ska kunna friges efter att ha avtjänat en kortare kvotdel av sitt straff och att den dömde sålunda inte på nytt ska kunna räknas som förstagångsförbrytare efter en viss tid utan brott.
 
Dessutom föreslås det att bestämmelserna om rätten för vissa tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten att behandla personuppgifter om dömda ändras. Den föreslagna ändringen i strafflagen förutsätter tillgång till ett längre tidsintervall av uppgifter för beräkning av strafftiden än vad som behövs för närvarande.
Bakgrund
Projektet anknyter till regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering, enligt vilket bestämmelserna om villkorlig frigivning ska ändras så att en person kan räknas som förstagångsförbrytare endast en gång.
Bilagor:

HE-luonnos 27.3.2024.pdf - HE-luonnos 27.3.2024

Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 8 maj 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. 
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. 
Beredare
Mirja Salonen, lagstiftningsråd, +358 295 150 072, mirja.salonen@gov.fi 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Korkein oikeus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/Krimo    
Kris – Suomen keskusliitto ry    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry (Juristiliitto)    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

vankeus

rikosoikeus

straffrätt

seuraamukset

ehdonalainen vapaus

villkorlig frigivning

påföljder

fångenskap