Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Regeringes proposition om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6431/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition om senast den 8 mars 2020.

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner de ändringar som gjordes 2018 i koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006 samt antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen. För att genomföra de ändringar som gjorts i koden föreslås det att lagen om sjöarbetsavtal ändras så att anställningsförhållandet för och lönebetalningen till en arbetstagare som tagits till fånga till följd av sjöröveri eller väpnat rån mot ett fartyg fortsätter under den tid som han eller hon hålls fången.

I propositionen föreslås också preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart som baserar sig på den gällande koden i sjöarbetskonventionen. Dessutom föreslås några tekniska ändringar.

Ändringarna i konventionen om arbete till sjöss träder i kraft internationellt den 26 december 2020. Den lag som gäller ikraftsättandet av ändringarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Avsikten är att den lagen och de ändringar i lagen om sjöarbetsavtal som grundar sig på ändringarna av koden i sjöarbetskonventionen ska träda i kraft samtidigt som ändringarna av koden i konventionen träder i kraft internationellt. De övriga ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2020.

 
Bilagor:

HE-luonnos FI.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

HE-luonnos SV.pdf - Regeringens proposition

Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast den 8 mars 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Arbets- och näringsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Kansliråd Nico Steiner, tfn. 029 50 49001
Spesialsakkunnig Elli Nieminen, tfn. 029 50 48247
e-post: etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Merimiespalvelutoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry