Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10579/2020

Vastausaika on päättynyt: 1.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Tausta
Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilakia muutettavaksi väliaikaisesti.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostavasta altistuneiden tunnistusjärjestelmästä.

Tartuntatautilaissa säädettäisiin tilapäisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi mobiiliteknologiaan perustuvan altistuneiden tunnistusjärjestelmän tarjoaminen koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämisen ja katkaisun tehostamiseksi. Altistuneiden tunnistusjärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä. Laissa säädettäisiin myös Kansaneläkelaitoksen tehtävästä altistuneiden tunnistusjärjestelmän ylläpidosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukuun.

Lisäksi säädettäisiin altistuneiden tunnistusjärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta sekä altistuneiden tunnistusjärjestelmän tietoturvallisuuden arvioinnista.

Mobiilisovelluksen käyttäminen olisi väestölle maksutonta ja vapaaehtoista.

Ehdotettu tartuntatautilain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 10.8.2020 ja olemaan voimassa 31.3.2021 saakka. 

Asian kiireellisyydestä johtuen esityksen ruotsinkielinen versio sisältää vain pykäläehdotukset ja niiden yksityiskohtaiset perustelut. Koko ruotsinkielinen esitys pyritään lisäämään loppuviikosta.
 
Linkit
Liitteet:

Luonnos_Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.pdf - Luonnos_Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta HUOM. Ruotsinkielinen esitys lisätty 28.5.2020

Utkast_Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 28.5.2020.pdf - OBS. Den svenskspråkiga propositionen har tillagts den 28.5.2020.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 1.6.2020 klo 16.00 mennessä. Kuulemisaika on lyhyt vallitsevien poikkeusolojen sekä asian kiireellisyyden vuoksi. Annetut vastaukset ovat julkisia ja julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa, hankenumero STM056:00/2020. Ministeriöiden lausunnot lisätään asianhallintajärjestelmässä sille asialle, johon lausunto liittyy. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.
Vastausohjeet vastaanottajille
Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään lausuntoa jakelussa mainituilta tahoilta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan ensisijaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esityksestä. Voitte halutessanne vastata vain teille olennaisiin kysymyksiin. Lausuntokyselyä on mahdollista täydentää, kunnes olette lähettänyt sen valmiina. Kyselyssä on vastaustilaa myös vapaamuotoisille kommenteillenne. Voitte myös ehdottaa pykäläkohtaisia muutoksia. Kyselyn lopussa on mahdollisuus lausua lisäksi koko esityksestä vapaamuotoisesti. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot voi toimittaa myös ministeriön kirjaamon kautta, osoitteeseen kirjaamo@stm.fi (viite: VN/10579/2020). Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri, STM
puh. 029 516 3260
s-posti: outi.ayras-blumberg@stm.fi
 
Joni Komulainen, neuvotteleva virkamies, STM
puh. 029 516 3453
s-posti: joni.komulainen@stm.fi
 
Päivi Salo, pääsihteeri, STM
puh. 029 516 3113
s-posti: paivi.salo@stm.fi
 
Altistuneiden tunnistusjärjestelmän tekninen toiminnallisuus:
Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, STM
puh. 029 516 3370
s-posti: teemupekka.virtanen@stm.fi
 
Lausuntopyynnön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset:
Sini Tuovinen, assistentti, STM
puh. 02951 63636
s-posti: sini.tuovinen@stm.fi
 
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaliitto    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Omaishoitajaliitto    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sini Tuovinen    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering