Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Täydentävä hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä)

Täydentävä hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16752/2022 täydentävä

Vastausaika on päättynyt: 9.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitukseen lisättäisiin vuoden 2024 alusta uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä. Esityksellä on tarkoitus täydentää 24.11.2022 eduskunnalle annettua esitystä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 309/2022, linkki esitykseen).

Yliopistosairaalalisän tasoksi ehdotetaan 116 miljoonaa euroa (vuoden 2022 tasolla), mikä lisättäisiin hyvinvointialueiden laskennalliseen rahoitukseen vuodesta 2024 lukien. Valtio rahoittaisi tarvittavan lisärahoituksen, joten minkään alueen rahoitus ei vähenisi. 

Yliopistosairaalalisä kohdennettaisiin yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille niiden asukasluvun perusteella. Yliopistosairaalalisä olisi kaikilla näillä alueilla asukasta kohden yhtä suuri (noin 34 euroa).

Yliopistosairaalalisä otettaisiin huomioon myös hyvinvointialueiden siirtymätasauksissa vuodesta 2024 lukien. Tämä pienentää lisän vaikutusta etenkin ensimmäisinä vuosina ja rahoitus kasvaa portaitain siirtymäkauden aikana. Esityksen vaikutusarviot on laadittu ottaen huomioon myös hallituksen esityksestä 309/2022 aiheutuvat yhteisvaikutukset hyvinvointialueiden siirtymätasauksiin.

Esitysluonnoksesta on mahdollisuus lausua Lausuntopalvelussa ajalla 16.12.2022 - 9.1.2023. Valtiovarainministeriö järjesti 16.12.2022 hyvinvointialueille kuulemis- ja keskustelutilaisuuden, jossa esiteltiin esitysluonnosta (liitteenä tilaisuudessa esitetyt diat).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa 2023.
 
Tausta
Eduskunnalle annettiin 24.11.2022 hallituksen esitys laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 309/2022). Esityksessä esitettiin muutettavaksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) siirtymätasausta sekä vuoden 2023 rahoituksen korjaavaa kertakorvausta koskevaa sääntelyä. Esitykseen ei sisältynyt ehdotusta hyvinvointialueiden rahoituksen uudesta määräytymistekijästä, yliopistosairaalalisästä. Lausuntopalautteen perusteella ei ollut suoraan löydettävissä yleisesti hyväksyttyä mallia yliopistosairaalalisän toteuttamiseksi.

Hallituksen asettama lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoiva epävirallinen ministerityöryhmä linjasi 17.11.2022, että valtiovarainministeriö valmistelee vielä erikseen rahoituslakiin lisättäväksi vuodesta 2024 eteenpäin käyttöön otettavan uuden rahoituksen määräytymistekijän, jolla osoitetaan lisärahoitusta yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille. Lausunnoilla oleva esitysluonnos perustuu näihin linjauksiin.
 
Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on parantaa rahoituksen oikeudenmukaista kohdentumista yliopistollisista sairaaloista aiheutuviin kustannuksiin osoittamalla uudella määräytymistekijällä lisärahoitusta yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille. 
Yliopistosairaala-alueiden muita alueita korkeammat kustannukset sisältyvät hyvinvointialueille siirtyvään koko maan tason yleiskatteelliseen rahoitukseen, mutta rahoituslaissa ei ole tällä hetkellä erillistä määräytymistekijää, joka kohdentaisi rahoituksen tältä osin yliopistosairaala-alueille. 

Vuonna 2023 yliopistosairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden rahoitus perustuu kuitenkin siirtymätasauksen vuoksi vielä käytännössä alueen kunnilta siirtyviin kustannuksiin, joten laskennallisen rahoituksen määräytymistekijät alkavat vaikuttaa alueiden rahoitukseen porrastetusti vuodesta 2024 lukien.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 9.1.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, puh. 0295 530 570, jenni.jaakkola(at)gov.fi

Lausuntopyynnön teknisiin kysymyksiin lisätietoja antaa:
Säädösvalmistelusihteeri Aija Karlsson
Puhelin 02955 30324
s-posti: aija.karlsson(at)gov.fi 
Jakelu:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Asiasanat

Hyvinvointialueiden rahoitus