Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kommenttipyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi

Kommenttipyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7937/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kommenttejanne Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoluonnoksesta.  
 
Sanastoa voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta. Saatuja kommentteja hyödynnetään sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.
 
Pyydämme jaottelemaan kutakin käsitettä koskevat kommnetit kyseisen käsitteen numeron alle, sillä se mahdollistaa annetun palautteen käsittelyn rakenteisessa muodossa.
Tausta
Kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan, syntyy myös uusia käsitteitä ja tarve sopia termeistä, joilla näihin käsitteisiin viitataan. Uudet käsitteet on tarpeen määritellä, jotta voitaisiin varmistaa yhteisymmärrys käsitteiden sisällöstä ja voitaisiin suosittaa käytettäväksi käsitesisältöjä mahdollisimman hyvin kuvaavia termejä sekä antaa näiden vastineita eri kielillä.
 
Sanastotyön ensimmäinen projekti käynnistettiin vuonna 2017, mutta se keskeytyi keväällä 2018. Keväällä 2020 kutsuttiin koolle uusi työryhmä jatkamaan sanastotyö loppuun. Työryhmän työstämässä sanastoluonnoksessa on 44 keskeistä käsitettä, jotka on esitetty termeinä ja käsitekaavioina.
 
Sanastoa on valmisteltu yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Sanastotyön rahoituksesta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö.
Linkit

http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/Sote-uudistamisen_keskeiset_kasitteet_2020-12-15_kommentoitavaksi.pdf - Sanastoluonnos Sanastokeskuksen palvelimella, Utkast till ordlista på Terminologicentralens server

Liitteet:
Aikataulu
Kommentit sanastoluonnokseen pyydetään toimittamaan 19.3.2021 klo 16.00 mennessä. 

Annetut lausunnot ovat julkisia. Kaikki voivat antaa kommentin.
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/7937/2020 

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Vastausohjeet vastaanottajille
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Termitietueessa esitellään termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi sekä mahdolliset termit, joita käytetään, mutta joita ei haluta suosittaa. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai tietoa termien käytöstä.
 
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Käsitekaavioiden kohdalla olisi arvokasta kuulla, mikäli kaaviosta puuttuu tärkeitä käsitteitä tai mikäli käsitteiden väliset suhteet on esitetty väärin tai harhaanjohtavasti.
 
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentointi voi sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin termitietueisiin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä.
Valmistelijat
Viestinnän kehittämispäällikkö Satu-Mari Tolonen, THL, p. 0295247922, etunimi.sukunimi@thl.fi 

Lausuntopalvelun teknisissä kysymyksissä Sonja Jantunen, STM, p. 0295163366, etunimi.sukunimi@stm.fi
 
Jakelu:
Eksote - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote    
Etelä-Suomen AVI    
HALI ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen liitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sote    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsote    
Lapin AVI    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS    
Pohjois-Suomen AVI    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri PHHYKY    
Ruotsin kielen lautakunta    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
sisäministeriö    
Soste    
THL    
Uudenmaan liitto    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS    
Asiasanat

sanastotyö

sanastot

sote-uudistus

terminologiarbete

ordlistor

social- och hälsovårdsreformen