Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - VALMIUSSUUNNITTELUA JA TILANNEKUVAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TERVEYDENHUOLTOLAKIIN JA SOSIAALIHUOLTOLAKIIN

Begäran om utlåtande; Bestämmelser om beredskapsplaneringen och lägesbilden föreslås i hälso- och sjukvårdslagen och i socialvårdslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM048:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 4.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Författningsändringarna gäller samordning av beredskapen och lägesbilden inom social- och hälsovården.

 
Bakgrund
Delegationen för social - och hälsovård under undantagsförhållanden har granskat lagstiftningen om beredskap och upptäckt tydliga brister bl.a. i samordningen av beredskapsplaneringen, skapan-det av en lägesbild och försörjningsberedskapen. Delegationen har lagt fram förslag till behövliga lagstiftningsändringar som har planerats enligt skyndsamhetsordningen.
 
Ett utkast till regeringsproposition om detta var på remiss i april 2020. På grund av remissvaren har det gjorts betydande ändringar i utkastet och därför är det nödvändigt att ordna en ny remissbehandling av utkastet.
Målsättningar
I propositionen föreslås det att de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus ska styra beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården i enlighet med enhetliga riksomfattande principer och sammanställa och analysera information om störningssituationer inom primärvården och den specialiserade sjukvården och om hot om störningssituationer samt skapa och upprätthålla en lägesbild som beskriver beredskapen inom hälso- och sjukvårdssystemet. Utifrån den lägesbild som de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus upprätthåller ska det skapas en riksomfattande lägesbild.
 
Till socialvårdslagen fogas bestämmelser om beredskapsplanering och sammanställande av en lägesbild. Dessutom ska det föreskrivas om socialvårdens regionala samarbete i beredskapsplaneringen och i sammanställandet av lägesbilden. Statens möjlighet att medverka i upprätthållandet av beredskapen och skötseln av exceptionella situationer genom att finansiera verksamheten avses även bli utvidgad till socialvården.
 
Det är meningen att social- och hälsovårdsministeriet ska sammanställa den information om lägesbilden inom social- och hälsovården som har tagits fram utifrån enhetliga grunder i regionerna till en riksomfattande lägesbild för social- och hälsovården för att användas av social- och hälsovårdsministeriet och statsledningen. 
 
Statens möjlighet att medverka i upprätthållande av beredskapen och skötsel av exceptionella situationer genom att finansiera verksamheten utvidgas också till socialvårdens verksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet ska kunna utse riksomfattande aktörer också för uppgifter inom socialvården.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 11 augusti 2020. Utlåtandetiden har förlängts till 4.9.2020. En del av mottagarna fick begäran om utlåtande senare än andra på grund av ett tekniskt fel.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Alla utlåtanden är offentliga. Begäran om utlåtande och materialet finns också på webbadressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande och i statsrådets tjänst för projektinformation https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt  på projektnumret STM048:00/2020.
Beredare
Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295163 384,
Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 0295163 202
Sändlista:
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savon shp    
Helsingin ja Uudenmaan shp    
Huoltovarmuuskeskus    
Itä-Savon shp    
Kainuun shp    
Kanta-Hämeen shp    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen shp    
Kymenlaakson shp    
Lapin shp    
Länsi-Pohjan shp    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/pääesikunta    
Päijät-Hämeen shp    
Satakunnan shp    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen Kuntaliitto    
Säteilyturvakeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työterveyslaitos (C-osaamiskeskus)    
Vaasan shp    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen shp