Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta luottotietolain muuttamiseksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiseksi

Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta luottotietolain muuttamiseksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16344/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta luottotietolain muuttamiseksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen osalta.
Tausta
Ehdotettavat muutokset liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa. Muutoksilla toteutettaisiin eduskunnan lausumassaan EV 69/2020 vp edellyttämä tavoite siitä, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä 1 kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta.
Tavoitteet
Tiettyjen yleisimpien henkilö- ja yritysluottotietoina talletettavien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenisi luonnoksen mukaan niiden perusteena olevan saatavan suorittamisen johdosta yhteen kuukauteen. Uuden maksuhäiriömerkinnän pidentävästä vaikutuksesta luovuttaisiin. Luottotietolain säännöksiin tehtäisiin myös eräitä muita tarkistuksia.
Oikeusministeriössä on vireillä myös erillinen lainsäädäntöhanke, jonka yhteydessä luottotietolakiin tehdään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset. Jatkovalmisteluvaiheessa hankkeet on tarkoitus yhdistää.
Liitteet:

Lakiluonnos perusteluineen 4.3.2021.pdf - Lakiluonnos perusteluineen

Sammandrag och Lagförslag.pdf - Sammandrag och Lagförslag

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 4.3.-14.4.2021. Hankeen aikataulusta johtuen lausuntoaikaa ei voida pidentää.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että lakiehdotus on valmisteltu edellä viitatussa eduskunnan lausumassa asetetun tavoitteen toteuttamiseksi. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ehdotettujen muutosten vaikutuksista, säännöskohtaisista perusteluista sekä muista mahdollisista asiaan liittyvistä näkökohdista ottaen huomioon tämän peruslähtökohdan.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Johanna Isoaho 0295 150 210 ja lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu 0295 150 071; etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Tact Finance Oyj    
4finance Oy    
Alma Talent Tietopalvelu    
Aurajoki Nordic Oy    
Bank Norwegian AS    
Bisnode Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Fellow Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Financer.com    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Intrum Justitia Oy    
IPF Digital Finland Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto    
Lindorff Oy    
Luottomiehet ry    
Mencode Oy    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Ok Perintä Oy    
OPR-Finance Oy    
Poliishallitus    
professori Vesa Puttonen    
Rahanpesun selvittelykeskus(keskusrikospoliisi)    
Santander Consumer Finance Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Vuokranantajat    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiovarainministeriö    
Veikkaus Oy    
Velallisten tukiryhmä VTR    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Vuokralaiset ry    
Yritys-Suomi Talousapu/ELY-keskus