Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi

Begäran om utlåtande: utkast till regeringens proposition med förslag till genomförande av cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18157/2023

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till genomförande av cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet).

I utkastet till regeringsproposition föreslås det att det stiftas en lag om riskhantering inom cybersäkerheten, där det föreskrivs om riskhanterings- och rapporteringsskyldigheterna för cybersäkerheten för aktörer som är kritiska med tanke på samhällets funktion. I fråga om den offentliga förvaltningen föreskrivs det också om skyldigheterna i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Genom propositionen upphävs genomförandebestämmelserna av direktivet om nät- och informationssäkerhet (2016/1148/EU), som föregick NIS2-direktivet, om flera sektorspecifika lagar. Vid ordnandet av tillsynen över skyldigheterna fortsätter den sektorsvis decentraliserade modellen. Genom propositionen föreskrivs det också om en enhet som undersöker och reagerar på kränkningar av informationssäkerheten och som finns vid Transport- och kommunikationsverket. I lagen om hantering av cybersäkerhetsrisker föreslås dessutom bestämmelser om utarbetandet av en nationell cybersäkerhetsstrategi och en plan för hantering av omfattande cybersäkerhetsincidenter och cyberkriser.

Det föreslås att NIS2-direktivet genomförs i enlighet med dess miniminivå och att det nationella handlingsutrymmet utnyttjas fullt ut.
Bakgrund
Beredningen av propositionen har letts av en EU-rättsakt som förutsätter nationellt genomförande: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2555 om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, om ändring av förordning (EU) N:o 910/2014 och direktiv (EU) 2018/1972 samt om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (NIS2-direktivet). NIS2-direktivet ska sättas i kraft nationellt före den 17 oktober 2024 och de nationella bestämmelserna ska tillämpas från den 18 oktober 2024.

Kommunikationsministeriet tillsatte i januari 2023 en arbetsgrupp som stöder det nationella genomförandet av direktivet. Arbetsgruppen har haft till uppgift att bedöma vilka lagstiftningsändringar som behövs och att gemensamt utarbeta en regeringsproposition för genomförande av direktivet. Som en del av arbetsgruppen tillsattes också en underarbetsgrupp som koncentrerar sig på den offentliga sektorn och vars uppgift har varit att bedöma och bereda genomförandet av skyldigheterna enligt direktivet i fråga om den offentliga sektorn.
Målsättningar
Syftet med regeringspropositionen är att nationellt genomföra NIS2-direktivet. Syftet med NIS2-direktivet är att stärka EU:s gemensamma och medlemsstaternas nationella cybersäkerhetsnivå i fråga om sektorer och aktörer som är kritiska med tanke på samhällets funktion.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM027:00/2023 - Hankeikkuna: Hallituksen esitys Euroopan unionin kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM044:00/2022 - Hankeikkuna: Kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) kansallista toimeenpanoa tukeva työryhmä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555 - NIS2-direktivet (på svenska)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555 - NIS2-direktiivi (suomeksi)

Bilagor:

NIS2 HE lausuntopalvelu.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

NIS2 RP 1.11.2023.pdf - Utkast till RP (Uppdaterat 1.11.2023 med komplett motiveringen)

Tidtabell
Vi ber er sända ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 29 november 2023.

Det svenskspråkiga materialet har lagts till i utlåtandetjänsten den 6 oktober 2023 (lagförslag och en del av motiveringen). Det komplett utkast till RP har lagts till utlåtandetjänsten den 1 november 2023. På de svenskspråkiga remissvaren går remisstiden ut den 4 december 2023. Under tiden 29 november – 4 december 2023 ber vi er sända utlåtandena till kommunikationsministeriets registratorskontor.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Även aktörer som inte nämns särskilt i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Utlåtandet kan också ges per e-post genom att sända det till kommunikationsministeriets registratorskontor. (kirjaamo.lvm@gov.fi). I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienumret VN/18157/2023 som referens.

VAHVA-ministerierna ombeds sända sitt utlåtande till VAHVA för ärende VN/18157/2023.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten lausuntopalvelu.fi och i projektportalen.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av

regeringssekreterare Veikko Vauhkonen, kommunikationsministeriet,
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 50 340 0578

specialsakkunnig Sonja Töyrylä-Posio, kommunikationsministeriet,
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 50 438 4729
Sändlista:
2M-IT Oy    
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Aktia    
Aktia    
ASML    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Atea Oyj    
Berner Oy    
Berner Oy    
Capgemini Finland Oy    
Centria ammattikorkeakoulu    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
Cinia    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DE-CIX    
Destia Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digirata allianssi    
Digirata allianssi    
Digita Oy    
DNA    
DNA    
Eduskunta    
EK    
EKE    
ElFi (Suomen Sähkönkäyttäjät ry)    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Elisa    
Elisa Oyj    
Elisa Santa Monica    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Energiavirasto    
Enfo    
Enfo    
Enontekiö    
Erillisverkot    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etteplan    
Euronic Oy    
Fenniarail    
Fenniarail    
Ficix Ry    
Ficom    
Ficom    
Fimea    
Finanssiala    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finanssivalvonta    
Finavia    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Fingrid    
Finnair Oyj    
Finnet- liitto    
FinnHems    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Fintraffic Raide Oy    
Fintraffic Tie Oy    
Fintraffic Tie Oy    
FISC ry    
Fonecta Oy    
Foxrail Logistics Oy    
Fujitsu    
Fujitsu    
Fujitsu Finland Oy    
Gasgrid    
GE    
Geologian tutkimuskeskus    
HAAGA_HELIA ammattikorkeakoulu    
Healthtech Finland (entinen Terveysteknologian liitto)    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin yliopisto    
HSL    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Hyvil Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hätäkeskuslaitos    
Hätäkeskuslaitos / eCall (ITS)    
ICEYE Oy    
Ilmatieteen laitos    
InnoFactor Oy    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Insta Group Oy    
IQL-Technologies Oy    
Istekki Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
KELA    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Keva    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriisinhallintakeskus, CMCFinland    
Kriminaalipolitiikan instituutti    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntien takauskeskus    
Kuntien Tiera    
Kuva Space Oy    
Kyberala ry / Teknologiateollisuus ry    
Kyberala ry / Teknologiateollisuus ry    
Kyberala ry / Teknologiateollisuus ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
KYS    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapin Yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lappeenranta    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Louhi Net Oy    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mikkeli    
MMD Networks Oy    
Multim Oy    
Museovirasto    
Mylab    
Neste    
Niuvanniemen sairaala    
Nodeon    
Norra    
North Rail Oy    
NRC Group Oy    
Näkövammaisten kirjasto    
Oikeusasiamies    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orion    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun yliopisto    
Oy FRAK Ltd    
Oy Netnord AB    
Oy Samlink Ab    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
OYS    
Paikallisvoima    
Palta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Planeetta Internet Oy    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisi    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
Posti Group Oyj    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoki    
Senaatti    
sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Škoda Transtech Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
STUK    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Huoltovarmuusdata Ou    
Suomen malminjalostus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Swarco    
Svenska Handelshögskolan    
Syyttäjälaitos    
Taideyliopisto    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
TAYS    
TELA    
TELA    
Telia    
Telia Cygate Oy    
Telia Finland Oyj    
Telia Inmics-Nebula Oy    
Telia Inmics-Nebula Oy    
Teräspyörä-Steelwheel Oy    
THL    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tieto Evry Oy    
Tietoevry    
TIETOKESKUS FINLAND OY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
TREX Regional Exchanges Oy    
TTL    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
TYKS    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Ulkoministeriön edustustot    
UPM    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanhan vaasan sairaala    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaan Energia    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Verne Global Finland    
Verohallinto    
WithSecure Oyj    
VR    
VR Group Oy    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Yrkeshögskolan Novia    
Zoner Oy    
Åbo Akademi